Til startsiden

Oppdatert: 24.04.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Støttegruppens første krav i forbindelse med sikkerhet til sjøs

Hvilke krav ble stilt til endringer i det norske lovverket etter Scandinavian Star-ulykken? Her er de første forslagene som Støttegruppen la fram på møter med politikere på Stor- tinget.

(Kravene sto i Støttebulletinen i desember 1990)

  • For å drive fergetrafikk mellom Norge og andre land, må det være gitt konsesjon av norske myndigheter. Passasjerskip og ferger som går i rutefart på norske havner kan ikke føre bekvemmelighetsflagg eller være med i NIS eller andre internasjonale skipsregistre.

  • Norske lønnvilkår og trygderegler må gjelde for alle som arbeider på norske skip, uansett nasjonal opprinnelse og hjemsted. Lov om yrkesskadeerstatning må omfatte alle ansatte på norsk-registrerte skip.

  • Mannskap og passasjerer må sikres det samme erstatningsrettslige vern ved per-sonskade eller dødsfall på skip som på tog, buss eller fly. Bortfrakteren må på- legges objektivt erstatningsansvar for tap ved at passasjerer og mannskap dør eller komme til skade. Det må gjennomføres tvungen ansvarsforsikring for bort- frakteren etter hjemmelen som allerede fins i Sjøloven, Forsikringen må gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

  • Bortfrakterens begrensede ansvar for personskade oppheves. Det skal ikke være mulig å inngå forhåndsavtaler mellom assurandør og eier til skade for passasjerer og mannskap. Reglene om at assurandørenes erstatningsansvar faller bort der- som det er utvist forsett eller grov uaktsomhet fra rederen, må fjernes. Den øvre grensen for rederiets samlede ansvar må også fjernes.

  • Det innføres regler om at objektivt straffeansvar for rederi og eier som bryter sikkerhetsbestemmelsene. Bot for slike overtredelser settes så høyt at det ikke er mulig å tjene på overtredelsene av sikkerhetskravene.

  • Kontrollfunksjonene overfor ferger og skip tas vekk fra klassifiseringsselskapene og tilbakeføres til Skipskontrollen i Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet må gjøres istand til å overta den kontrollen som klassifiseringsselskapene har hatt av deres egne sertifikater blir overholdt. Selskap som Det norske Veritas og Lloyds må gi avkall på sin uheldige dobbeltrolle.

  • Skip som skal settes i fart på norske havner må legge fra plan for beredskaps-organisasjon, brannberedskap, nødinstrukser og øvelsesfrekvens til godkjenning av Skipskontrollen. Skip må ha tilstrekkelig støtte i en effektiv organisasjon i land. Ideen om «selvstyrte» skip og egenkontroll duger ikke.

  • Norske myndigheter må kontrollere at sikkerhet er oppfylt uten hensyn til hvilket flagg skipet fører. Overtredelse av sikkerhetsreglene må medføre forbud mot trafikk på norske havner.

  • Varslings- og overvåkingssystem må gjøres bedre. Meldinger til brannvesen ved ulykker til sjøs må gis raskere enn nå.
Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden