Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Lagt ut på nett:
1 5.03.06
 

PRESSEMELDING FRA STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR:

Minnesmerke etter Scandinavian Star avdukes i Oslo 7. april

Fundamentet til minnesmerket. Bildet tatt 9. mars 2006. Foto: Jan Harsem

Fredag 7. april 2006 kl. 18.00 avdukes minnesmerket etter Scandinavian Star ulykken. Avdukingen skjer på dagen 16 år etter katastrofen i Skagerrak. Etter avdukingen blir det en samling i Fanehallen på Akershus Festning. Markeringen er åpen for alle på- rørende, overlevende passasjerer og besetning, deltakere i hjelpeapparatet fra tiden etter ulykken, Støttegruppens kontakter i forskjellige sammenhenger, og alle andre som på forskjellige måter er berørt av katastrofen natt til 7. april 1990.

Monumentet er utarbeidet av kunstneren Jon Torgersen på oppdrag fra Støtte- gruppen. Monumentet blir plassert inntil Akershus festningsmur, Akershuskai Nordre, noen hundre meter sør for Oslo rådhus - se vedlagt fotografi.

Støttegruppen har arbeidet med å realisere et minnesmerke siden 1993. Finansiering av minnesmerket skjer med tilskudd i 1993 og 1994 fra flere kommuner og fylkes- kommuner hvor omkomne var hjemmehørende, og en rekke organisasjoner. I novem- ber 2003 sikret daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen sluttfinansieringen av prosjektet. Bidragsyterne er nærmere listet opp på Støttegruppens websider.

Lokaliseringen var i mange år uavklart, men da Oslo kommune, Oslo Havn KF og for- svaret aksepterte plassering ved kaien, nedenfor festningsmuren, ble prosjektet kon- kretisert. Støttegruppen er takknemlig for hjelp fra Oslos tidligere ordfører, avdøde Albert Nordengen, i forbindelse med lokaliseringen. Nærmere informasjon om program for markeringen i forbindelse med avdukingen av minnesmerket finnes på Støtte- gruppens websider: http://www.scandinavianstar.no/markeringer/avduking_minnesmerket.htm

Styret i Støttegruppen har utført et betydelig arbeid for å rekonstruere adresselister over overlevende og pårørende etter ulykken. I og med at vi antakelig ikke har mak- tet å nå alle berørte med personlig henvendelse, håper at medier som melder om den kommende avdukingen, velvilligst vil opplyse at nærmere informasjon om minnes merk- et og markeringen er å finne på Støttegruppens websider: www.scandinavianstar.no

BIDRAGSYTERE:
Følgende bidragsytere har gjort realiseringen av minnesmerket mulig:

 • Akershus Fylkeskommune
 • Asker Kommune
 • Askim Kommune
 • Borre Kommune
 • Buskerud Fylkeskommune
 • Bærum Kommune
 • Drammen Kommune
 • Eidsvoll Kommune
 • Hole Kommune
 • Lørenskog Kommune
 • Nes Kommune
 • Oslo Kommune
 • Ringerike Kommune
 • Rælingen Kommune
 • Selje Kommune
 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 • Sogndal Kommune
 • Sør-Odal Kommune
 • Vestfold Fylkeskommune
 • Østfold Fylkeskommune
 • Det Norske Maskinist forbund
 • Norsk Styrmannsforening
 • Norges Rederforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norges Skipsførerforbund
 • Regjeringen v/ Nærings- og handelsdepartemente
REFERANSEPERSONER:
Støttegruppen har erfaring for at media ønsker kontakt med berørte etter ulykken i situasjoner når Scandinavian Star igjen har nyhetsinteresse. Vi har derfor avklart at følgende personer er tilgjengelig i den grad det har interesse:

Norge

 • Overlevende: Harry Leif Jensen: Tlf: 915 14 713

 • Pårørende: Hasse Magnusson: 69 88 23 71 / 412 11 459

 • Overlevende & pårørende: Jan Halvor Harsem:
  66 98 97 85 / 957 71 199

 • Overlevende: Kurt Evert Stenbakk: 986 00 260

 • Overlevende: Torbjørn Kalberg: 22 35 00 90 / 908 70 963

 • Overlevende: Vidar M. Skillingsås: 62 41 35 57 / 901 76 362

 • Pårørende: Ørnulf Samuelsen: 32 790 697 / 992 48 934

 • Pårørende & leder av støttegruppen i 1990-1992:
  Espen Walstad: 913 43 330

Danmark

 • Overlevende og pårørende: Else Guldager, +45- 35 264 380 eller
  + 45- 21 65 55 01

 • Overlevende og pårørende: Tine Guldager, tlf. +-45- 38 88 23 45

 • Overlevende og pårørende: Jakob Guldager, tlf: +45- 61 65 85 58

 • Overlevende og pårørende: Mike Axdal, tlf: +45- 79 37 01 05

 • Pårørende: Jytte og Bent Hansen, tlf: +45- 98 52 10 03

BAKGRUNNSINFORMASJON:

 • Passasjerfergen Scandinavian Star forlot Palekaia i Oslo om kvelden den 6. april 1990. Skipet skulle til Fredrikshavn, men kom i brann litt over kl. 02.00

 • 158 omkomne ble hentet ut av skipet. Med person som omkom av skadene og tap av ufødt liv er antall omkomne også oppgitt til 159 eller 160

 • Ulykken ble gransket av et skandinavisk granskningsutvalg ledet av høyeste- rettsdommer Tore Schei. Granskningsrapporten ble utgitt som NOU 1991: 1A: Scandinavian Star ulykken 7. april 1990

 • I rettssaker i Danmark i 1992 og 1993 ble kapteinen og de to personene som ble antatt å være ansvarlige som reder og rederens direktør dømt til 6 måneders fengsel. Rederidirektøren flyttet til Spania og unndro seg soning fordi Spania avviste både utlevering og overtagelse av soningsansvaret

 • Overlevende og pårørende organiserte seg i en Støttegruppe som ivaretok både intern informasjon, gjensidig støtte og felles forhandlinger om et samlet erstatningsoppgjør. Advokatgruppen ble ledet av advokatene Henning Øglænd og Espen Komnæs

 • I 1992 og 1993 ble det gjennomført senskadeundersøkelser av en mindre gruppe norske overlevende. Resultatene ble dessverre aldri samordnet, men Støtte- gruppen har grunn til å tro at allerede på det tidspunkt hadde mang overlev- ende senskader av invalidiserende karakter

 • Støttegruppen har i årene etter ulykken engasjert seg i arbeidet for skjerpet sikkerhet på passasjerferger - både skjerpet teknisk sikkerhet - en bedre oper- ativ beredskapsorganisasjon ombord, og bedre sikkerhetsstyring også av den landbaserte rederiorganisasjonen. Det siste krever bedre innsyn i eier- og an- svarsforholdene bak driften av skip

 • Scandinavian Star hadde etter det Støttegruppen i dag vet og oppfatter, eiere og ansvarlige redere som unndro seg etterforskning og ansvar. En anmodning om ny etterforskning er for tiden til behandling hos den danske justisministeren Lene Espersen

 • Den danske overlevende Mike Axdal er for tiden i sivil tvist med assurance- foreningen Skuld, fordi han mener tilbakeholdelse av korrekt informasjon om skipets eier- og ansvarsforhold hindret større erstatningsbeløp. Oslo Tingrett mener at det er grunn til å stille spørsmål ved om de rette ansvarlige for skipet er stilt til ansvar. Tingretten hevder at Mike burde saksøkt Skuld på et tidligere tidspunkt, selv om myndighetene i både Norge og Danmark fortsatt avviser at skipet hadde eiere og ansvarlige redere som ikke er stilt til ansvar. Saken er anket til lagmannsretten, og kommer opp høsten 2006.

Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Scandinavian Star-ulykken

Utskriftsvennlig versjon (PDF-format)

 

Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden