Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

SCANDINAVIAN STAR, ANKE OVER RIGSADVOKATENS AVGJØRELSE

Anke av 28.02.05 fra Støttegruppen

Støttegruppen etter Scandinavian Star anker med dette Rigsadvokatens avgjørelse datert 31. januar 2005, om ikke å gjenoppta deler av etterforskningen etter Scandinavian Star.

Les hele brevet (PDF-format)


UTDRAG FRA STØTTEGRUPPENS ANKE AV 28.02.05:

... Støttegruppen mener at danske myndigheter vikler seg inn i et nettverk av fortielser, når man fortsatt ikke er villig til å erkjenne fra offisielt hold at de informasjoner som lå til grunn for rettssakene i 1992 og 1993 var mangelfulle, og med stor sannsynlighet førte til domfellelse i Højesterett på mangelfullt grunnlag. Senere har høyesterettsdommen fra november 1993 begrunnet den økende fortielse:

  • Fogedretten i Gladsaxe la ned forbud mot å omtale Niels-Erik Lund som reder for Scandinavian Star, på tross av at all tilgjengelig informasjon i dag peker på nettopp Lund som den der sto rederrollen nærmest

  • Pressenævnet sier oppsiktsvekkende at det strider mot god presseskikk å omtale Lund som reder, med begrunnelse i Højesterettsdommen og Fogedretten. Slik dømmer Danmark en ytring i en dokumentarfilm, som senere får journalistisk utmerkelse i Norge

  • I forbindelse med den sak som her ankes til Justitsministeriet, har allerede Statsadvokaten i København i mai 2004 innstilt på at det ikke er grunnlag for ny etterforskning.

  • Told og Skat har i 2004 hevdet at alle transaksjoner rundt Scandinavian Star synes å være i sin skjønneste orden.
Støttegruppen beklager at ikke Niels-Erik Lund og person- og selskapskretsen rundt ham ble etterforsket i 1990-1992. Denne alvorlige feil ved den danske politiet og anklagemyndigheten hadde vi håpet kunne bli delvis rettet opp ved en erkjennelse i den saksbehandling som nå har funnet sted hos Rigsadvokaten. Likevel fortsetter man å legge til grunn de dokumenter og forklaringer som allerede i 1990 var førende for både søforklaringene, granskningsutvalget og politiets etterforskning.

Det er ingen tolkning, men dokumentert faktum, at det aldri ble foretatt noen etterforskning av hvem som var skipets ansvarlige reder:

  • Retspresident Frank Poulsen har ved en rekke anledningen bekreftet at dette ikke var tema for retten under søforklaringen

  • Granskningsutvalget er helt åpne på at man ikke har gjort egne undersøkelser på dette punktet. Utvalget skriver følgende i sin rapport, kapitel 5:
    • Granskningsutvalget bygger under dette punktet i det alt vesentligste på det som kom frem i sjøforklaringen, bilagene til sjøforklaringen, politiforklaringene og opplysninger fra VR DaNo-gruppen. Når utvalget nedenfor refererer til opplysninger mottatt fra rederiet, menes opplysninger meddelt utvalget gjennom VR DaNo-gruppens advokat - side 81.
  • Politiets tiltale og prosedyre i Sø- og Handelsretten og senere i Højesterett, bygget som alle vet på sjøforklaringen og granskningsutvalget.

Støttegruppen finner det underlig at Rigsadvokaten ikke benyttet anledningen til å realitetsvurdere innholdet i det som nå er lagt frem. I stedet får vi igjen høre den feilaktige påstand at det som er lagt frem av Støttegruppen var kjent allerede i 1990.

Hvorfor er det da helt fraværende i den dokumentasjon som lå til grunn for rettssakene? Hvorfor ble da aldri Niels-Erik Lund avhørt av politiet? Hvorfor vurderte man da ikke om det rederiet som burde etterforskes var Sea Escape som ble oppført i Bahamas skipsregister som eier og rederi den 30. mars 1990?

Hvorfor vurderte man da ikke å etterforske den person som den 30. mars 1990 ble oppført som skipets reder, Niels-Erik Lund?

Allerede i et svar til Støttegruppen den 25. juni 2002 skriver Henning Fode: «Da de bagvedliggende oplysninger om rederiet har været efterforsket i Danmark, har Rigsadvokaten i Norge fundet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at norsk påtalemyndighet tager stilling til denne del af begæringen.» Støttegruppen presiserte da, og gjør det igjen:

  • De aktuelle opplysninger om rederiet er aldri etterforsket i Danmark!

Les hele brevet (PDF-format)

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden