Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Danske stat tjente kr. 3.655,50 på avduking av minnesmerket

Den danske regjeringen ville ikke gi noe bidrag til markeringen i forbindelse med avdukingen av minnesmerket den 7. april. Dermed ga arrangementet en netto inntjening til den danske stat på kr. 3.655,50, som er Støttegruppens innbetaling av moms for annonser i danske aviser. Støttegruppen hadde søkt om kr. 50.000,-, i søknaden som er gjengitt nedenfor.Til høyre: Den danske regjeringen og justisminister Lene Espersen ville ikke bidra til Støttegruppens markering i forbindelse med avdukingen av minnesmerket den 7. april. Det fremgår av brev for et par dager siden fra Justisministeriet i København. Norske myndigheter bevilget uavkortet det beløp Støttegruppen hadde søkt om, kr. 60.000,-.I Norge var holdningen en annen: Sosial- og helsedirektoratet i Oslo var umiddelbart positiv til søknaden fra Støttegruppen, og bevilget kr. 60.000,-. Samme beløp som Støttegruppen hadde søkt om. Arrangementet ble imidlertid av mye større omfang enn antatt, og Støttegruppens styre sendte derfor en søknad også til Danmark. Støttegruppens styre mente at det var viktig med best mulig informasjon til de berørte, og annonserte derfor i norske og danske aviser. Annonsekostnadene og det hyggelige faktum at svært mange deltok, også fra Danmark, bidro til høyere kostnader enn planlagt.

Takket være mange personlige gaver til Støttegruppen, ble underskudd unngått.

Støttegruppen har forøvrig til behandling hos det danske Justitsministeriet en anke datert 28. februar 2005, over Riksadvokatens nei til ny etterforskning. I brev til Støttegruppen ble det opplyst at avgjørelse ville komme i løpet av første kvartal 2006, men vi venter fortsatt på livstegn fra de danske justismyndighetene. Ved henvendelser i løpet av mai 2006 har vi anmodet om et møte med den danske justisminister Lene Espersen før avgjørelsen fattes, men også etter purringer er det forsatt stille.

Det kortfattede brevet fra den danske regjeringen, ved Justitsministeriet, har følgende tekst:

Justitsministeriet har fra Statsministeriet modtaget deres e-mail af 4. april 2006 vedrørende ansøgning om økonomisk tilskud til markeringen den 7. april i år i forbindelse med offentliggørelsen af et monument til minde om de omkomne ved branden på Scandinavian Star den 7. april 1990.

Justitsministeriet skal i den forbindelse meddele Dem, at ministeriet desværre ikke har mulighed for at yde økonomisk støtte i forbindelse med markeringen.

Brevet er undertegnet Mette Lyster Knudsen

Den avslåtte søknaden til den danske regjeringen hadde følgende ordlyd:

Sak: Søknad om økonomisk tilskudd til markeringen i forbindelse med offentliggjørelse av minnemonument etter Scandinavian Star ulykken

Støttegruppen etter Scandinavian Star avholder førstkommende fredag den 7. april 2006, en markering i Oslo i forbindelse med avduking av et monument til minne om brannkatastrofen i Skagerrak natt til 7. april 1990. Støttegruppen har siden 1993 arbeidet for å realisere et slikt monument. Økonomisk tilskudd fra en rekke norske organisasjoner, fylker og kommuner hvor omkomne var hjemmehørende, har stått urørt på konto siden 1993 - 1994. I 2003 sikret det norske Nærings- og handelsdepartementet fullfinansiering. Etter dette ble avtalen med kunster Jon Torgersen sluttført, og konkret prosess ble iverksatt.

Markeringen den 7. april 2006 vil omfatte en kort samling ved festningsmuren til Akershus Festning, med offentliggjørelse av monumentet. Etter markeringen inviteres alle til en samling i Fanehallen på Akershus Festning, hvor det blir enkel servering og mulighet for korte innlegg.

I tillegg til overlevende og pårørende etter ulykken, har Støttegruppen invitert personer og institusjoner som i akuttfasen i 1990 og i de følgende årene, på forkskjellig vis ble involvert i Scandinavian Star ulykken, herunder myndigheter og berørte ambassader. Vi er glade for at Danmarks ambassadør til Norge, Theis Truelsen, har takket ja til å delta, og å bringe en hilsen.

Arrangementet er nærmere beskrevet i den vedlagte kjøreplanen for arrangementet. Denne planen blir endelig redigert i dag, men dekker i hovedtrekk det som kommer til å skje. Arrangementet viser seg å samle et langt større antall personer enn forutsatt. Dette medfører betydelig større kostnader enn det Støttegruppen regnet med da vi søkte om tilskudd fra det norske Sosial. og helsedirektoratet.

Vi hadde budsjettert med kr. 20.000 til servering, men dette beløpet vil bli kr. 50.000,-. Med større bredde i deltakelsen har vi også takket ja til deltakelse fra sjømannskoret, som må ha dekket sine omkostninger. Arrangementet er dessuten annoncert ikke bare i Norge, men også i den danske Triceps-samarbeidet mellom Jyllandsposten, Nordjyske Stiftstidende og Fyens Stiftstidende. Dette medførte kostnader på ca. kr. 15.000,- danske kroner.

Det norske Sosial- og helsedirektoratet har bevilget kr. 60.000,- til markeringen. Dette beløpet viser seg å være for lite. Støttegruppen trykker opp giroer, slik at deltakerne selv kan gi bidrag etter ønske, men vi tillater oss samtidig å sende denne søknaden til danske myndigheter, representert ved regjeringen, om et tilskudd også fra Danmark. Bakgrunnen er at arrangementet er annoncert i Danmark, og at det blir en stor deltakelse av overlevende og pårørende også fra Danmark.

Støttegruppen har nå følgende justerte budsjett for arrangementet:

- Annonsering: kr. 30.000,-
- Servering: kr. 60.000,-
- Busstransport: kr. 3.000,-
- Trykk av program: kr. 3.000,-
- Lydanlegg / andre tekniske forhold: kr. 4.000,-
- Koret - 40 personer: kr. 6.000,-
- Blomsterkrans fra Støttegruppen kr. 1.000,-
- Diverse: kr. 3.000,-
- Total ramme: kr. 110.000,-
- Bevilgning fra Sosial- og helsedirektoratet kr. 60.000,-
- Søknad til den danske regjering: kr. 50.000,-

Støttegruppen har en egenkapital på. 30.000,- som vi nå bruker dersom det ikke kommer supplerende finansiering av arrangementet. Dette vil være uheldig av hensyn til Støttegruppens mulighet for å dekke utgifter videre. Støttegruppen har riktignok ikke løpende driftsutgifter, bortsett fra dekning av websidene, men erfaringsmessig er det behov for noe driftskapital.

Støttegruppen har ikke mottatt tilskudd fra Danmark tidligere. I forbindelse med en markering i 1995, ble Støttegruppen tildelt et restbeløp på cirka 30.000,- som sto igjen etter arbeidet med danske skadelidte. Dette beløpet var disponert av Søfartsstyrelsen, og ble velvilligst overført til Støttegruppen i Oslo.

Beløpet det nå søkes om er nøkternt beregnet. Støttegruppen håper på velvilje fra den danske regjering ved behandlingen av denne søknaden!

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem, for styret
Tlf: +47-66 989785 - +47- 95 771199

Vedlegg i denne epost:
- Utkast datert 3. april 2006 til kjøreplan for arrangementet
- Annonce i danske aviser

Kontoinformasjon: Bankkonto i Den Norske Bank nr.: 1204.55.29647. Nærmere betalingsinformasjon - SWIFT-adresse mm. kan eftersendes

Adresse til konto:
Støttegruppen etter Scandinavian Star
v/ kasserer Harry Leif jensen
Sørkedalsveien 3 opg. 2
0369 Oslo

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

 

Startsiden
Startsiden