Til startsiden

Oppdatert: 16.01.2017
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
24.02.2016
.........................
 

BREV TIL

 • Statsministeriet Danmark
 • Justitsministeriet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget i Folketinget
 • Retsudvalget i Folketinget
 • Folketingets partigrupper
 • Norge: Politiet og Stortingets granskingskommisjon

Oslo, 24. februar 2016

SCANDINAVIAN STAR

Pensjonert sjøfartsinspektør Flemming Thue Jensen fremsto for noen dager siden offentlig i Politiken med sine observasjoner på Scandinavian Star i april 1990:

 • Han vet hvilke to personer fra besetningen som sto bak brannstiftelsen
 • Hydraulikkrøret var utsatt for manuell påvirkning / sabotasje

Arbeidet i Søfartssyrelsen skal ha vært en årsak til at Thue Jensen ikke har opplyst dette tidligere.

I dag sier Knud Skaareberg Eriksen tilsvarende i Information. Allerede i efteråret 1990 skal han ha gitt navn på fire mulige gjerningspersoner til en norsk politimann. Det brannmønster som Søfartsstyrelsen mente å ha funnet, hvor det bl.a. var kommet frisk luft til den påsatte brand fra vogndekket, stemte ifølge Skaareberg Eriksen ikke med mistanken mot Erik Mørk Andersen.

Norges Rigsadvokat har erkjent at avslaget i januar 2012 på anmodning om gjenopptagelse var feil. Politiet erkjente i 2014 at de indisier som tidligere er lagt til grunn, ikke har tilstrekkelig bevisbyrde til å utpeke Erik Mørk Andersen som gjerningsmann "med stor grad av sannsynlighet". Politiet finner ikke et bevismessig grunnlag for at Erik Mørk Andersen "med stor grad av sannsynlighet" er gjerningsmannen, og stille ikke lenger seg bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91.

Støttegruppen leverte den første anmodning om gjenopptagelse til danske myndigheter i januar 1996. Denne ble endelig avvist i 1997. Vi leverte en ny anmodning i 2002. Denne ble avvist av Rigsadvokaten i 2005, og etter anke avvist av Justitsministeriet i 2006.

Støttegruppen anmodet i 2010 igjen om etterforsking og gransking, på bakgrunn av brev den 13. april 2010 fra justitsminister Lars Barfoed til Rigsadvokaten og Søfartsstyrelsen. Rigsadvokaten skulle vurdere ytterligere initiativer og orientere om det nordiske rigsadvokatmøtet. Søfartsstyrelsen skulle utarbeide et notat om kontroll av og hva som var gjort for å skjerpe sjøsikkerheten.

Vennligst merk Rigsadvokatens svar på Justitsministeriets bestilling:

 • «Der er ikke kommet nye oplysninger frem, som kan føre til en anden vurdering af sagen end den, som anklagemyndigheden tidligere er nået frem til. Der er heller ikke grundlag for påstandene om, at branden skulle være påsat som led i forsikringsbedrageri planlagt af skibets tidligere ejere. Man må vel også spørge, hvor sandsynligt det egentlig er, at nogen nøje skulle planlægge at nedbrænde et skib på åbent hav med næsten 500 mennesker om bord,»

 • «Jeg har stor forståelse for, at de overlevende og pårørende efter branden kan have et ønske om at søge samtlige spørgsmål undersøgt og afklaret. Men jeg har samtidig vanskeligt ved at se, at yderligere undersøgelser af sagen vil tjene noget væsentligt reelt formål. Uanset de uklarheder, som på visse punkter fortsat knytter sig til sagen, er det min opfattelse, at der ikke gennem de senere år er fremkommet oplysninger, der giver grundlag for en anden vurdering end den, myndighederne tidligere - efter særdeles indgående og omfattende undersøgelser - er nået frem til,»

 • Jeg vil understrege, at alle væsentlige spørgsmål i sagen om Scandinavian Star efter min opfattelse er blevet undersøgt og afdækket, selv om tre lande har været involveret. Og det må afhænge af de konkrete forhold, hvordan man i en eventuel ny tilsvarende sag vil tilrettelægge undersøgelserne,»

Sitater fra Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensens pressemeddelelse den 9. december 2010

Det er en uholdbar konflikt mellom de begrunnelser som Rigsadvokaten og Justitsministeriet ved gjentatte anledninger de siste 20 år har gitt for å avvise ny etterforsking og ny gransking, og de opplysninger og vurderinger som det nå bekreftes at Søfartsstyrelsen har stått for siden april 1990.

Alle avslag fra danske myndigheter har henvist til at det er foretatt grundige utredninger og undersøkelser. Se vedlagte brev til Justitsministeriet den 24. september 2014, hvor vi peker på konflikten mellom begrunnelsen for den norske gjenopptagelse og det som hevdes fra Danmark.

Nå dokumenteres det at danske myndigheter har avslått gjenopptagelse med begrunnelse som deres egne myndighetsorganer samtidig mente ikke var korrekt. Både Støttegruppen og Folketinget er dermed feilinformert. Danske myndigheter, ikke ofrene for katastrofen, må rydde opp i dette.

En rekke spørsmål må besvares:

1. Hvorfor er danske myndigheters observasjoner og vurderinger om brannforløpet og ansvaret for brannstiftelsen kun meddelt muntlig til tilfeldig påtrufne politimenn, og ikke formulert og meddelt i henhold til skriftlige og formelle prosedyrer?

2. Hvilket ansvar har Søfartsstyrelsen for å frembringe korrekt kunnskap om Scandinavian Star? Spørsmålet stilles i lys av Flemming Thue Jensens forklaring på hvorfor han først nå opplyser den vurdering han har gjort siden 1990: "Jeg har været bundet på hænder og fødder. Indtil for et halvt år siden var jeg en af cheferne i Søfartsstyrelsen" (Politiken, 20. februar 2016).

3. Hvordan vil danske anklagemyndigheter, sjøfartsmyndigheter og folkevalgte myndigheter i Folketinget, håndtere at Søfartsstyrelsens embetspersoner fremstår med hittil tilbakeholdt informasjon som er i konflikt med det som tidligere er opplyst til ofrene og Folketinget?

Avslutningsvis presiserer vi takknemlighet for at Flemming Thue Jensen og Knud Skaareberg Eriksen nå informerer om sine observasjoner i 1990, og hvordan de vurderer disse.

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem, talsperson


OVENSTÅENDE BREV SOM PDF-FIL

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden