Til startsiden

Oppdatert: 20.06.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
VEDLEGG
Tilleggsbrev av 19.06.2014
SE OGSÅ:
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
16.06.14 

Brev til riksadvokaten vedrørende «Scandinavian Star»

Asker, 15. juni 2014:

Støttegruppen viser til prosjektgruppens rapport og politimesterens anbefaling, som ble presentert for oss i møte med politiet fredag 13. juni.

Det er en omfattende rapport med flere vurderinger og erkjennelser som vi er glade for. Vi anerkjenner ambisjonene og arbeidet som er utført.

Når det gjelder rederistrukturen så konstaterer politiet at sjøforklaringen, politietter-forskningene i Norge og Danmark og granskningsutvalget i stor grad bygger på samme kilder, i og med at disse bygger på hverandres arbeid. Det er gruppens klare inntrykk at partenes forklaringer for øvrig i liten grad er søkt bekreftet gjennom alternative undersøkelser. Dette er presist og godt oppsummert.

Vi har også noen kritiske kommentarer til deler av prosjektgruppens rapport. Støttegruppens relasjon til prosjektgruppen har vært uklar. Oppsummeringen vedr brannårsak og brann- utvikling harmonerer ikke med hovedkonklusjonen. Vi vil utdype dette senere.

Den viktigste konklusjonen i politiutredningen, som vi gir politiet honnør for å begrunne og publisere så ærlig, finner vi i oppsummeringen av kapittel 5 om Erik Mørk Andersen, side 87 - 88:

  • Det er forståelig at politiet rettet søkelyset mot Erik Mørk Andersen som mistenkt på bakgrunn av hans forhistorie

  • De indisier som politiet har lagt til grunn har imidlertid ikke tilstrekkelig bevisbyrde til å kunne utpeke Erik Mørk Andersen som gjerningsmann "med stor grad av sannsynlighet".

  • Prosjektgruppen finner ikke et bevismessig grunnlag for å kunne konkludere med at Erik Mørk Andersen "med stor grad av sannsynlighet" er gjerningsmannen, og kan følgelig ikke stille seg bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91.

Dette er en dramatisk konklusjon, som alene tilsier at ny etterforskning ikke kan avgrenses til kun økonomi og forsikring som mulig motivområde.

Vi frykter dessuten at politiets anbefaling om delvis gjenopptagelse, vil bli henvist til Danmark. Dette fordi delingsavtalen plasserte eierskap og økonomi i Danmark.

Delingen mellom Norge, Sverige og Danmark var en praktisk arbeidsdeling, ikke en omfattende og forpliktende mellomstatlig avtale som ikke kunne fravikes. Denne dimensjon er etter vår mening lagt inn senere. Svakhetene ved denne delingen er erkjent. Riksadvokatens eventuelle henvisning av politiets anbefaling til Danmark vil være en ren repetisjon av Riksadvokatens påtegningsark fra mai 2002. For ordens skyld presiserer vi at Støttegruppen ikke vil akseptere en slik håndtering.

Prosjektgruppen formulerer at det kan knyttes noe tvil til om brannene er påsatt. Vi er glad for politiets åpenhet om dette, selv om vi antar at det er teoretisk usikkerhet med bakgrunn i svak notoritet og mangler i forhold til Nordisk manual, slik dette kvalitetssikres i dag.

Selv om etterforskning og granskning er separate prosesser med forskjellige formål, kriterier og hjemler, så kan vi ikke se at det er noe i veien for at en utredning av brannforløpet kan anvendes som objektivt kunnskapsgrunnlag både for ny politietterforskning og ny under- søkelsesmyndighet.

Det er sikkert riktig, slik prosjektgruppen påpeker, at modellering og matematiske beregninger har begrensninger og utfordringer i og med behovet av korrekte parametere. Prosjektgruppens negative vurderinger av nytten ved etterforskning av brannårsak og brannutvikling er verken dokumentert eller kvalitetssikret, og står i kontrast til flere uavhengige fagmiljøer vi har kontakt med.

Granskning har politisk mandat og oppnevnelse, men Riksadvokaten kan etter det vi forstår være høringsinstans og rådgiver for politisk myndighet når spørsmål om granskning er til behandling.

Om dette er korrekt så håper vi at Riksadvokaten vil støtte vår anbefaling om granskning. Hvilken organisering en slik granskning gis tar vi ikke stilling til her.

OPPSUMMERING
1. Politiet stiller seg ikke lenger bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91
2. Ny etterforskning kan ikke avgrenses til mulig motiv innen økonomi og forsikring
3. Riksadvokaten kan ikke henvise politimesterens anbefaling til Danmark
4. Vi håper på Riksadvokatens tilslutning til vår granskningsanmodning

Med vennlig Nilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER ETTER SCANDINAVIAN STAR
Jan Harsem


[HELE BREVET SOM PDF]

Tilleggsbrev av 19.06.2014 (PDF)

............................................................

Bakgrunn:
https://www.politi.no/Nyhet_13875.xhtml
Pressemelding av 13.06.2104 fra Riksadvokaten


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden