Til startsiden

Oppdatert: 20.01.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

BREV TIL STORTINGETS KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEENS MEDLEMMER

Støttegruppen etter Scandinavian Star viser til tidligere oversendt materiale. Vi forstår at komiteen om få dager vil ta stilling til forslag om en parlamentarisk gransking.

Støttegruppens anmodning om gransking er datert 24. april 2013.

Den ble opprinnelig adressert til regjeringene i Norge, Sverige og Danmark, på bakgrunn av at disse oppnevnte det skandinaviske granskingsutvalg i 1990 - 91, ledet av nåværende høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Vi hadde møte med justisminister Anders Anundsen 25. november 2014, men har ennå ikke mottatt svar på vår anmodning. Ved interpellasjons- debatten i Stortinget 28. november 2013, oppfattet vi imidlertid at justisministeren pekte på parlamentarisk gransking som en aktuell mulighet.

Støttegruppen ber om at følgende vektlegges ved Stortingets videre behandling:

SAMORDNET OG BRED OPPSLUTNING
Støttegruppen mener det er naturlig at et vedtak i Stortinget om gransking skjer i forståelse med Justisdepartementets behandling. Flere temaer som er aktuelle for mandatet ved ny gransking berører håndteringen av både denne konkrete saken og i hvilken grad norsk sjøfartspolitikk siden 1991 har åpnet for å gjennomføre Schei-utvalgets anbefalinger om skjerpet sikkerhet. I denne perioden har alle partipolitiske konstellasjoner hatt regjeringsansvar. Vi håper derfor at vedtak om ny gransking kan samle alle partiene.

SÆRLOV OM MEDVIRKNINGSPLIKT
En stortingsoppnevnt kommisjon kan etter det vi forstår kan få tilgang til informasjon på flere måter: Ved frivillighet, ved å instruere regjeringen og etater som kan instrueres av regjeringen og ved at det vedtas en særlov om medvirknings-/ forklaringsplikt. Flere av de aktuelle temaer for et mandat krever at det i denne saken vedtas en slik særlov.

MANDATETS UTFORMING
Støttegruppen viser til vårt siste brev til justisminister Anders Anundsen datert 25. november 2014, hvor vi peker på temaer som vi mener bør innarbeides i et mandat. De samme temaer er aktuelle dersom ny gransking skjer i regi av en stortingsoppnevnt granskingskommisjon:

 1. EIERSKAP OG REDERI: Ny gransking må utrede, uavhengig av mulig straffeansvar, hvem som var eier og hvem som var reder for / opererte Scandinavian Star natt til 7 april 1990.

 2. BRANNFORLØPET: En uavhengig og faglig kompetent instans må kvalitetssikre politiets utredning og konklusjoner vedr brannforløp når dette foreligger.

 3. FORHÅNDSKONTROLL: Det utredes hvorvidt Scandinavian Star skulle vært kontrollert av havnestatsmyndighet i Norge og / eller Danmark før skipet ble satt i rute 1. april 1990.

 4. STATUS FOR ANBEFALINGENE I NOU 1991: 1A: Det undersøkes status for anbefalingene fra det skandinaviske granskingsutvalget, NOU 1991: 1A, kapittel 13.

  Som del av dette utredes også om rederienes ansvar for eierskap og operasjon av skip er tilfredsstillende regulert i norsk skipsfart og havnestatskontrollen av utenlandske skip.

 5. HELSESITUASJON FOR OVERLEVENDE: Det utredes hvordan det kan etableres systematisk kunnskap om helsesituasjonen for de overlevende etter Scandinavian Star.

  Granskingen bør også komme med en anbefaling om hvordan overlevende etter Scandinavian Star kan følges opp på individnivå.

 6. SKADELIDTES INTERESSER - HERUNDER PARTSINTERESSER: Skadelidtes rettigheter ved sjøulykker utredes med hensyn til: Sjørettslige erstatningsregler, partsinteresser i forhold til undersøkelsesmyndighet og andre juridiske prosesser som inntreffer etter sjøulykker.

 7. BESETNINGEN: Utredningen bør omfatte situasjon og oppfølging for den norske besetningen / den del av besetningen som fulgte med over til Scandinavian Star fra tidligere DaNo-linjen.

 8. EVALUERING AV POLITIET ETTER MAL FRA GJØRV-KOMMISJONEN: Evaluering av politiets etterforsking, den skandinaviske arbeidsdelingen og status for politiets og påtalemyndighetens implementering av rederiansvaret i ISM-koden og den nye skipssikkerhetsloven av 1997.


Med vennlig hilsen

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem, for styret
Tlf.: 66 90 04 51 - 95 771 199

 

..............................................................................................

SISTE (henta fra vår Facebook-side 20.01.2015):

PRESSEMELDING ETTER VEDTAK OM STORTINGSKOMMISJON:

Støttegruppen er svært glade og lettet over at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har besluttet at det skal gjennomføres en parlamentarisk gransking.

Dette betyr at også det politiske systemet nå er åpne for å gå inn i en tilsvarende prosess med erkjennelse og evaluering, som det politiet og påtalemyndigheten v/ Riksadvokaten har vist ved beslutningen om gjenopptagelse av politietterforskingen.


Støttegruppen er samtidig opptatt av at Stortingets vedtak følges opp av gode beslutninger videre:

 1. Mandatet til en kommisjon må favne de temaer som vår rettssikkerhet krever at inngår i granskingen

 2. Stortinget må vedta en særlov om medvirkningsplikt, slik at de som møter for kommisjonen er forpliktet til å gi de informasjoner og opplysninger som blir etterspurt.

Støttegruppens forventninger til mandat og prosess (kan du lese ovenfor)

For Støttegruppen:

Jan Harsem, 95 77 11 99

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

VG: 20.01.2015:

Stortingskommisjon skal granske «Scandinavian Star»-brannen

** Støttegruppen etter Scandinavian Star: - Vi er lettet
** Kolberg: - Det er på tide at Stortinget er på folkets side!


Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden