Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

MIKE AXDAL VANT IKKE FREM MOT SKULD

Mike Axdal vant ikke frem i Oslo tingrett i sitt søksmål mot Assuranceforeningen Skuld. I følge media legger dommen til grunn at Axdal hadde kunnskap om de reelle eierforholdene i 1996. Kravet om nye forhandlinger om erstatningsutmåling er dermed foreldet.
(Selve dommen finner du her
. PDF-format)


Støttegruppen
finner det uholdbart at dommen i Oslo tingrett nå bekrefter ansvarsforhold som fortsatt avvises av danske myndigheter. Det danske Justits- ministeriet behandler for tiden Støttegruppens anke over Rigsadvokatens avslag på anmodningen om ny etterforskning.

Den danske Rigsadvokaten legger fortsatt til grunn at selskaper knyttet til Henrik Johansen var eier da ulykken inntraff den 7. april 1990.


SAKSØKER: Mike Axdal

Dersom ikke det danske Justitsministeriet nå tar inn over seg den dokumentasjon som finnes i saken, vil enten Støttegruppen, eller enkeltpersoner, vurdere å politianmelde personer bak Sea Escape til politiet i Norge. Norsk påtalemyndighet må da vurdere å etterforske forhold som danske myndigheter etter avtalen om ansvarsfordeling mellom de skandinaviske landene i 1990 hadde ansvar for.

Ytterligere informasjon og kommentarer til dommen i Oslo tingrett vil bli lagt ut på Støttegruppens websider med det første.

Asker, 25.05.2005
Jan Harsem


Se http:www.nrk.no/nyheter/innenriks/
og nyheter fra Skuld om saken


DOM I SAKEN AXDAL MOT SKULD
Dommeren valgte å gi Skuld medhold i at det nå er for seint å reise sak mot deres ansvar for å tildekke eierforholdet. Mike Axdal er også dømt til å betale 190 000 kroner til Skuld i saksomkostninger.

Kanskje ikke en direkte oppsiktsvekkende dom, men nok en påminnelse om at hvilken beskyttelse de særskilte sjølovreglene gir dem som driver skipsfartsnæring.


Torbjørn Kalberg

For brukere av ferjetransport er dommen enda et uttrykk for at sikkerhet til sjøs er et innholdsløst honnørord når det tas i bruk av representanter for næringa og dem som bestemmer lovverket.

DOMMER UTEN VALG?
Dommeren
hadde antakelig ikke noe valg. Om han skulle ha gitt klarsignal for å reise sak mot Skuld ville det ha vist en grunnleggende mistillit til de rettsavgjørelsene som gang på gang har slått fast at virkeligheten bestemmes av forretningsadvokatene til de store eierinteressene i skipsfarten.

DOMMEN EN HÅN MOT DE BERØRTE
En dom mot Skuld ville ha vært for mye forlangt av en dommerfullmektig i Oslo tingrett. At dommen slår fast at det var klarlagt at andre enn de selskapene som Skuld offentlig valgte å forholde seg til, kunne ha vært eiere av Scandinavian Star, er ingen trøst, men en hån mot dem som har fulgt dette absurde skuespillet i over femten år.

(Støttegruppen har fått opplyst at ankesaken starter
den 5. oktober 2006.)

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett

Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden