Til startsiden

Oppdatert: 16.01.2017
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
16.01.2017
.........................

 

  

FEILINFORMASJON I ALLE KANALER

Massive medieoppslag i alle kanaler er ikke ensbetydende med at vi er nærmere oppklaring av ansvaret for brannkatastrofen.

Alle med kunnskap om denne saken vet at det ikke er presentert noen ny rapport. Oppslagene de siste dagene henviser til resirkulerte påstander gjennom mange år om et bestemt hendelsesforløp med et bestemt motiv, slik det er fremmet i mange år.

Det spesielle denne gangen er at firma Firesafe v/ ansatte som også er tilknyttet stiftelsen, presenterer til media innholdet i en rapport de skal ha levert til Stortingets kommisjon.


Utbrent Scandinavian
Star ved kai i København

Dette skjer med vulgær ordbruk og karakteristikker som tyder på at det faglige grunnlaget ikke bærer rapporten i seg selv.

Det er ubegripelig, i disse tider med fokus på falske nyheter, at ikke Bergensavisen, NRK, Dagsrevyen, NTB etc, sjekker hvorvidt dette reelt er en formell rapport for kommisjonen eller ikke, men ukritisk lar hypoteser bli fremført som avklarte og faglig dokumenterte sannheter om brannforløpet på Scandinavian Star.

Brannen(e) på Scandinavian Star kan ha blitt antent med forsikringsgevinst som motiv. Men dette er ikke bevist.

Da Riksadvokaten i juni 2014 besluttet å gjenåpne etterforskingen, var det på bakgrunn av en utredning som hadde pågått i ett år i regi av politiet i Oslo. Om ansvaret for det straffbare forholdet brannstiftelse, skrev politiet:

«Prosjektgruppen finner ikke et bevismessig grunnlag for å kunne konkludere med at Erik Mørk Andersen "med stor grad av sannsynlighet" er gjerningsmannen, og kan følgelig ikke stille seg bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91».

Om det straffbare forholdet operasjon av skip selv om dette ikke var klar til å seile, skrev politiet:

«Sjøforklaringen i Sø- og handelsretten, politietterforskningene i Norge og Danmark, og granskningsutvalget, ser i stor grad til å bygge på samme kilder i og med at disse bygger på hverandres arbeid (side 112)»

«Det er vårt klare inntrykk at partenes forklaringer i liten grad er søkt bekreftet gjennom alternative undersøkelser (side 114)»

Etterforskingen 2014 - 2016 har ikke endret politiets erkjennelse fra 2014. Likevel ble videre etterforsking henlagt, fordi det ikke ble funnet bevis som knyttet brannstiftelsen(e) til forsikringsmotiv.

Politiets brannteknisk sakkyndige avviser ikke at det kan ha funnet sted gjentatte og separate brannstiftelser, men de utelukker heller ikke at det kan ha vært følgebranner. Dersom dette er faglig holdbare resonnementer og konklusjoner, så er det i vår interesse som skadelidte å få dette avklart.

Støttegruppen har den 29. august 2016 påklaget politiets henleggelse. Begrunnelsen er formulert i 5 punkter:

1: Politiets sakkyndige møter fortsatt faglige innvendinger

2: Politiet har ikke etterforsket hvem som opererte Scandinavian Star, altså hvem som var skipets reder. Støttegruppens klage hevder at dette temaet ikke kan atskilles fra etterforsking av økonomiske forhold. Avgrensingen mot rederansvaret er dessuten i strid med Riksadvokatens rundskriv R. 77/73 om etterforsking og behandling av brann.

3: De sakkyndige for økonomi mente at skipets verdi ble kraftig oppskrevet før det ble forsikret, at det måtte foreligge underliggende avtaler de ikke hadde sett, og pekte på at ytterligere undersøkelser ville være nødvendig

4: Flere navngitte personer som politiet ikke har avhørt, bør avhøres før etterforsking kan avsluttes.

5: Politiet påviste i 2014 at flere andre prosjekter ble avsluttet i 1990 - 91, uten at det forelå dokumentasjon på hvorfor disse ble tatt ut av etterforskingen.

Oppslag i media og uttalelser i sosiale medier i helgen er useriøse og ikke i samsvar med interessene til skadelidte etter Scandinavian Star.

Uansett hvilke følelser vi bærer med oss og hvor oppgitte vi er over at ingen er stilt til ansvar for brannstiftelsen(e), så er det i siste instans politiet og påtalemyndigheten som må konkludere at det foreligger bevis mot personer som kan tiltales.

Slik er virkeligheten
Stortingets kommisjon har en svært viktig jobb og et velformulert mandat. Gransking har imidlertid ikke til formål å påvise straffeansvar.

Dersom kommisjonen ved sitt arbeid avdekker forhold som er relevant for ansvaret for brannstiftelsen(e), så er det politiet som må overta kommisjonens materiale til videre vurdering, og evt revurdere henleggelsen fra august 2016.

Uansett hvor oppgitte den enkelte måtte være over politiet, så er den eneste løsningsorienterte strategien å samarbeide med politiet og gi dem tilgang til det materialet som man mener de bør vektlegge i sitt arbeid.

Stiftelsens motiver fremstår i denne sammenheng uklare. De pisker opp en konspirativ holdning til politiet, men unnlater å gi politiet tilgang til de momentene de mener forklarer brannforløpet.

Det er uakseptabelt å stadig løpe til mediene med rapporter man ikke gir til politiet. Det er ikke slik spillereglene er.

- Stiftelsen har hatt 3 år på seg til å utarbeide en samlet og kvalitetssikret fremstilling til politiet av de forhold de mener dokumenterer at brannene ble anstiftet av representanter for rederiet, med forsikringsgevinst som formål.

- Hvorfor har de ikke gjort dette?

- Hvorfor prioriterer stiftelsen støy i media fremfor konstruktiv og seriøs dialog med politiet om de forhold de mener styrker deres konklusjoner?

- Hva om brannen(e) kan forklares på en annen måte enn det stiftelsen mobber alt og alle for som ikke deler deres syn?

- Skal vi som overlevende og pårørende gi kraft og legitimitet til en vulgær kampanje som i verste fall bidrar til å tildekke det virkelige ansvaret for brannstiftelsen(e)?

- Hva om brannstifteren(e) finnes et helt annet sted enn der stiftelsen hevder?

Jan

Saken er allerede presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden