Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

BREV TIL RETSUTVALGET I DANSKE FOLKETINGET

Støttegruppen er kjent med at Retsudvalget i det danske Folketinget, tilsvarende justiskomiteen i Stortinget, har til behandling et forslag fra Anne Baastrup i SF om å nedsette en undersøkelseskommisjon. I følge melding fra nyhetsbyrået Ritzau blir det ikke flertall for dette forslaget.

Støttegruppen har sendt følgende henvendelse til medlemmene i det danske rets- udvalget i forkant av behandlingen av spørsmålet om en undersøkelseskommisjon:

Til medlemmene i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget

SCANDINAVIAN STAR

Støttegruppen etter Scandinavian Star ble opprettet umiddelbart etter ulykken i 1990. Formålet som ble vedtatt av flere hundre overlevende og pårørende ble formulert slik:

  • Arbeide for full klarlegging av det fullstendige hendelsesforløp knyttet til ulykken, dens forhistorie og etterspill

  • Arbeide for at samtlige ansvarsforhold blir klarlagt og ansvaret plassert med henblikk på erstatningsmessige og straffmessige konsekvenser

Vi har fortsatt et styre som arbeider etter denne målsettingen, med mandat fra gruppen av overlevende og pårørende. Undertegnede er valgt av styret til å være talsperson.

De offisielle konklusjoner etter ulykken foreligger i den skandinaviske gransknings- kommisjonen fra januar 1991, henleggelsen av den norske etterforskningen av ilds- påsettelsen og dommer i den danske Sø- og handelsretten fra 1992 og Højesteret i 1993.

Først etter at de formelle prosessene var avsluttet, har overlevende og pårørende, både organisert i Støttegruppen og i privat regi, dokumentert at sentrale ansvarsforhold aldri ble etterforsket. Domstolen i Oslo uttaler i en kjennelse fra mai 2005 følgende:

«Basert på - og begrenset til - det materialet som er fremlagt under forhandlingene om saken skal fremmes eller ikke, har retten kommet til det syn at det er grunn til å stille spørsmål om de ansvarlige for skipet er stilt til ansvar. Det kan synes som om det er grunnlag for å hevde at skipets reelle eierforhold ikke er lagt til grunn i myndighetens behandling av saken og i de straffesaker som fulgte»

Støttegruppen er kjent med at Folketinget har til behandling forslag om å etablere en undersøkelseskommisjon. Riksadvokaten har avvist vår anmodning om ny etterforskning. Justisministeriet har i sommer avvist vår anke på Riksadvokatens avgjørelse. Folketingets behandling av spørsmålet om undersøkelseskommisjon er etter det vi forstår den siste mulighet danske myndigheter har til å rette opp de betydelige feil og mangler ved den etterforskning som lå til grunn for rettssakene i 1992 og 1993. Den saksbehandling som har funnet sted hos Riksadvokaten og Justisministeriet har kun avvist den dokumentasjon som er lagt frem både av Støttegruppen, uten å begrunne faktuelt innvendingene mot det fremlagte.

Vi kan ikke unngå å minne om den pressemeddelelse som det danske forsvarsministeriet sendte ut i mars 2003, hvor Danmark erklærte krig mot Irak. Få uker tidligere deltok Danmark i en 8-landsgruppe som i et velregissert brev med internasjonal publisering ga sin fulle støtte til krigsforberedelsene i USA.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2708877.stm

I dag er det internasjonal aksept for at den aktuelle krigen var basert på løgn- propaganda. Dette bekrefter både Hans Blix, Colin Powell og USAs egen granskning
av opptakten til krigen.

Denne sakens relevans for våre anmodninger om ny etterforskning, alternativt undersøkelseskommisjon, er at Danmark viser vilje til å gå til angrepskrig basert på konstruerte argumenter, mens det avvises å ivareta rettssikkerheten til skadelidte i egen befolkning etter Scandinavian Star, på tross av all tilgjengelig dokumentasjon, som i dette tilfelle ikke er konstruert. Vår oppfatning er etter dette at avgjørelsene styres av populistisk hensiktsmessighet, og ikke de krav som følger av å være en demokratisk rettsstat.

Vi vet i dag at Niels Erik Lund, i strid med dommen i Højesteret, burde vært etterforsket som den som sto nærmest det strafferettslige ansvaret som reder for Scandinavian Star da ulykken inntraff. Vi vet i dag at Sea Escape var skipets eiere, ikke bare formelt, men antakelig også operativt. Vi vet i dag også at skipets eiere høstet en erstatningsmessig gevinst ved brannkatastrofen, uten at dette til dato er brakt inn i etterforskningen.

Fogedretten i Gladsaxe har i 2000 nedlagt forbud mot å omtale Niels Erik Lund som reder for Scandinavian Star, på tross av at han selv ble skrevet inn i skipsregisteret på Bahamas med tittel som ligger nær dette. På samme måte som den løgnbaserte krigen ble lansert og fremmet med bistand fra globale spindoktorselskaper, vet vi at Niels Erik Lund benytter spindoktor Jørgen Pedersen - JØP - for å hindre søkelys i Danmark på hans rederrolle.

Utfordringen til Folketingets Retsudvalg er å markere om avgjørelser skal være kunn- skapsbaserte med formål å ivareta borgernes rettssikkerhet, eller om Danmark skal fremstå som et spindoktorregime.

På vegne av Støttegruppen etter Scandinavian Star, anmoder jeg Retsudvalget om å gi tilslutning til seriøse forslag om å nedsette en undersøkelseskommisjon. En slik kommisjon bør naturligvis samarbeide med norske instanser. Kommisjonen bør ha et mandat som gransker hvordan det var mulig å etterforske og føre straffesak mot de to danske statsborgerne Hans Ole Busch Hansen og Henrik Johansen, men aldri rette etterforskningsmessige tiltak mot eierselskapet Sea Escape eller den registrerte «disponent owner», Niels Erik Lund. Kommisjonen må også granske hvorfor penge- strømmen etter katastrofen, herunder forsikringsoppgjøret, aldri ble belyst og trukket inn som del av brannetterforskningen.

Mandatet bør omfatte utarbeidelse av anbefalinger for bedre kvalitetssikring av etterforskning og havariutredninger, og bedre innsyn i eier- og ansvarsforhold til skipsfart i danske og skandinaviske farvann i fremtiden.

En undersøkelseskommisjon må naturligvis være uavhengig og ikke belastes med habilitetsproblemer.

Med vennlig hilsen
Jan Harsem
for Støttegruppen etter Scandinavian Star

Adresse: Postboks 23, 1371 Asker. NORGE.
Tlf.: +47-66 98 97 85 / +47-95 77 11 99
Faks: +47- 66 79 57 36
E-post: jaharsem@online.no


TIL OPPKLARING: Spindoktor er det begrepet danskene benytter på PR-agenter som tilrettelegger vinklinger, presentasjoner og utspill for sine oppdragsgivere.

SE EGNE ARTIKLER OM DETTE:

Kapitlet om Scandinavian Star i boken «Spindoktor manipulation»

Manipulasjon og medierådgivning

! Les hele brevet (PDF-format)


FOLKETINGETS RETSUDVALG HAR FØLGENDE MEDLEMMER:

1 Birthe Rønn Hornbech (V)

2 Michael Aastrup Jensen (V)

3 Karsten Nonbo (V)

4 Søren Pind (V)

5 Peter Skaarup (DF)

6 Kim Christiansen (DF)

7 Hans Kristian Skibby (DF)

8 Tom Behnke (KF)

9 Charlotte Dyremose (KF)

10 Morten Bødskov (S)

11 Per Kaalund (S)

12 Lissa Mathiasen (S)

13 Frode Sørensen (S)

14 Elisabeth Arnold (RV)

15 Simon Emil Ammitzbøll (RV)

16 Anne Baastrup (SF)

17 Line Barfod (EL)

Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden