Til startsiden

Oppdatert: 06.05.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

ENSTEMMIG KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITE FOR GRANSKING!


En enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomité gikk 5. mai inn for Stortingsgranskning av «Scandinavian Star». Foto: Kurt Evert Stenbakk.

To år etter at Støttegruppen anmodet om gransking, foreligger nå innstillingen hvor Stor-tingets enstemmige kontroll og konstitusjonskomite vil ha uavhengig granskingskommisjon etter Scandinavian Star. (INNSTILLINGEN KAN LESES HER | VÅRT BREV AV 24.04.2013 )

Forslaget om gransking ble formelt fremmet i Stortinget i februar, som et representant- forslag fra Abid Q. Raja (V), Bård Vegar Solhjell (SV), Gunvor Eldegard (A), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Jan Bøhler (A), Jette F. Christensen (A), Martin Kolberg (A), Per Olaf Lundteigen (Sp), og Rasmus Hansson (MDG). Forslagsstillerne representerte et flertall i Stortinget. Høyre og FrP signaliserte i utgangspunktet at de ikke ønsket å ta stilling til gransking før etter at politiets etterforsking var avsluttet. Gårsdagens enstemmige innstilling viser at Høyre og FrP har revurdert sitt standpunkt, og nå står sammen med resten av komiteen om innstillingen.

Det er svært gledelig å lese at det er en enstemmig komite som står bak innstillingen. Tusen takk til forslagsstillerne og deres partier, og til Høyre & FrP for at de foretok en ny vurdering av saken og revurderte tidligere standpunkt!

Innstillingen kommer til behandling i Stortinget 12 mai. Vedtaket innebærer at den videre oppfølgingen - utpeking av kommisjonens medlemmer og fastsettelse av mandat - deretter vil skje i regi av Stortingets Presidentskap.

Kontroll og konstitusjonskomiteen anbefaler Stortinget å fatte følgende vedtak:

I
Det oppnevnes en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Granskings- kommisjonens formål er å vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av saken, jf. bl.a. Innst. S. nr. 235 (1989-1990), St.meld. nr. 63 (1991-1992), jf. NOU 1991:1 a og b, samt Innst. S. nr. 108 (1992- 1993), gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken i lys av den informasjonen som senere er kommet frem. Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av anbefalingene i de ovennevnte dokumenter samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende.

II
Stortingets presidentskap fastsetter granskings- kommisjonens sammensetning og mandat, herunder avgrensningen mot den pågående etterforskningen av eventuelle straffbare forhold i saken.

III
Dokument 8:63 S (2014-2015) - representant- forslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Jan Bøhler, Per Olaf Lundteigen, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-kata- strofen - vedlegges protokollen.

Jan Harsem
Støttetgruppen

STØTTEGRUPPEN sendte 24.04.2013 brev til Stortinget om vårt syn på hvilket MANDAT denne granskningen må ha.

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden