Til startsiden

Oppdatert: 26.07.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........
Tilleggsbrev av 19.06.2014
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
25.07.14


 

Koordinerende bistandsadvokater i i Scandinavian Star-saken


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk

SAKSET FRA OSLO TINGRETTS HJEMMESIDER:

«Espen Komnæs og Siv Hallgren er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokater i forbindelse med gjenopptakingen av etterforskningen etter Scandinavian Star-brannen i 1990.

Oslo politidistrikt besluttet tidligere i sommer å gjenoppta deler av etterforskningen etter brannen på Scandinavian Star. I den forbindelse har Oslo tingrett i dag oppnevnt Espen Komnæs og Siv Hallgren som koordinerende bistandsadvokater. Oppnevningen er knyttet til den del av etterforskningen som nå er gjenopptatt.

Det er Oslo tingrett som skal behandle alle begjæringer fra enkeltpersoner som mener de har krav på bistandsadvokat.

Krav på bistandsadvokat har personer som:
a) har mistet et barn under 18 år som de hadde foreldreansvar for (strpl § 107 annet ledd)
b) har fått betydelig skade på legeme eller helbred (strpl § 7 første ledd bokstav c). For nærmere beskrivelse av begrepet "betydelig skade" – se straffelovens § 9.

Samarbeid og informasjon
De koordinerende bistandsadvokatenes oppgave er å bidra til en hensiktsmessig gjennomføring av saken, i samarbeid med retten, politiet og de andre aktørene. Oslo tingrett legger til grunn at det i denne fasen særlig vil være aktuelt å videreformidle informasjon om etterforskningen.

Retten opplyser i oppnevningsbrevet at de koordinerende bistandsadvokatene også kan få i oppdrag å videreformidle informasjon til etterlatte som ikke har oppnevnt bistandsadvokat, og til passasjerer og mannskap som overlevde, i den grad de ønsker slik informasjon. Det er også naturlig at de koordinerende bistandsadvokatene har dialog med representanter for Støttegruppen for etterlatte og overlevende.

Det var 383 passasjer og 99 besetningsmedlemmer om bord på MS Scandinavian Star da brannen brøt ut. 159 mennesker mistet livet.

Det endelige mandat for de koordinerende bistandsadvokatene vil bli fastsatt etter rettsferien. Oslo tingrett vil da innkalle til et møte med de koordinerende bistandsadvokatene samt Oslo politidistrikt, for å drøfte både mandatet og det videre arbeidet.

Behandlingen av begjæringer fra enkeltpersoner om oppnevning av bistandsadvokat vil bli stilt i bero til dette møtet er avholdt.

Les også:
Oppnevningsbrevet til advokat Siv Hallgren og Espen Komnes.»

.....................
Straffelovens § 9
«Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade.

Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde.»

...........................................................

Støttegruppen kommer nærmere tilbake til saken.

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden