Til startsiden

Oppdatert: 26.11.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

OPPSUMMERING AV MØTET MED JUSTISMINISTER ANDERS ANUNDSEN


Støttegruppens styre hadde et greit møte med justisminister Anders Anundsen den 25.11., der vi presenterte oss og vår rolle og tilknytning til «Scandinavian Star-brannen». En lydhør justisminister mottok vårt brev av 25.11.2014 og det vi hadde å frambringe vedrørende vårt granskningskrav etter mordbrannen på «Scandinavian Star».

Justisdepartementet
Att.: Justisminister Anders Anundsen

Oslo, 25. november 2014

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR
- MØTE MED JUSTISMINISTER ANDERS ANUNDSEN - TIRSDAG 25. NOVEMBER 2014 KL. 1200

Støttegruppen takker for anledningen til å møte justisminister Anders Anundsen.

Budskapet i møtet er vår forventning og statens forpliktelse til å gi svar, så langt det lar seg gjøre, på spørsmål som tidligere ikke er tilfredsstillende besvart etter Scandinavian Star-katastrofen.

Det er et politisk ansvar å innhente og erkjenne ny kunnskap om hendelsesforløp og årsaksforhold.

Overlevende og pårørende etter Scandinavian Star har siden 1990 stort sett stått alene om alle forhold og all oppfølging etter katastrofen. Opplevelsen av staten som motpart forsterker utstøtingen og smerten som ble utløst i april 1990. Støttegruppen ønsker at alle forhold som berører Scandinavian Star beskrives så korrekt som mulig. Vårt anliggende er ikke først og fremst skyld, straff og hevn.

Bare ved å snakke sant om katastrofen og dens forutsetninger kan kunnskapen om Scandinavian Star gi nødvendig læring for ettertiden, og den oppfølging av skadelidte som er en rettsstat verdig.

Politiet og påtalemyndigheten viser nå ansvar for å rette opp tidligere feil, i den grad det lar seg gjøre, ved de tiltak som er iverksatt. Støttegruppen forventer at en tilsvarende prosess også må finne sted i det politiske systemet og forvaltningen.

Dette krever ny gransking.
Scandinavian Star ble i 1990 utredet av en arbeidsgruppe ledet av assisterende sjøfartsdirektør Emil Jansen. Rapporten konkluderte i en rekke viktige forslag. Jansen-utvalgets anbefalinger ble tatt med i den videre utredningen til det skandinaviske granskingsutvalget i NOU 1991: 1A. Både Jansen-utvalget og NOU 1991: 1A la viktig grunnlag for utviklingen av bedre sjøsikkerhet.

Støttegruppen anmodet den 24. april 2014 om ny gransking av Scandinavian Star-katastrofen i 1990, med forslag til mandat. Vi understreket at staten både har ansvar for etterforsking av straffeansvar, og for gransking etter lovhjemler, EU-direktiv og IMO-kode for undersøkelse av sjøulykker.

Vår anmodning om gransking er styrket etter Riksadvokatens vedtak 27. juni 2014 om ny etterforsking, og utredningen som lå bak Riksadvokatens avgjørelse. Vi nyanserer her vårt opprinnelige forslag til mandat, på bakgrunn av den utviklingen som har vært i saken siden april 2013.

Opplegget for en ny gransking må være realistisk, samtidig som regjeringen og Stortinget ikke kan handle på en måte som griper inn i politiet og påtalemyndighetens ansvar.

Vår anmodning i dag er ikke i konflikt med dette konstitusjonelle prinsippet.

Med henvisning til vår anmodning datert 24. april 2014 mener vi at følgende temaer bør inngå i mandat for en ny gransking av forhold knyttet til mordbrannen....

HELE BREVET | VEDLEGG (Begge brever er i PDF)

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden