Til startsiden

Oppdatert: 14.06.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
11.06.14 

Møte med Politimesteren i Oslo vedrørende «Scandinavian Star»

En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk
...............................................................................................................
Støttegruppen skal i møte med Politimester Hans Sjøvold og prosjektgruppen, fredag 13. juni 2014 kl. 1200 - 1500 på politihuset i Oslo. Vi har sendt følgende brev til prosjekt- gruppens leder:

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

MØTET MED POLITIMESTER HANS SJØVOLD FREDAG 13. JUNI 2014

Det vises til møte med Politimester Hans Sjøvold og prosjektgruppen, fredag 13. juni 2014 kl. 1200 - 1500 på politihuset i Oslo. Støttegruppen takker for invitasjon til møtet!

BAKGRUNN FOR MØTET
Bakgrunnen for møtet er politimesterens beslutning om å nedsette en prosjektgruppe med oppgave å vurdere om det er grunnlag for en eventuell ny etterforskning av Scandinavian Star-saken fra 1990.

Gruppen har bestått av personer med politi- og påtalefaglig kompetanse fra Oslo politidistrikt, Økokrim og Kripos. Kripos og Økokrim har ikke tidligere vært involvert i etterforskningen av saken.

Gruppen skulle gjennomgå saken på ny. Det skulle ikke gjennomføres egne etterforsknings- skritt, men foreliggende etterforskningsmaterialet samt materiale som er formidlet til politiet skulle gjennomgås

Opprinnelig forventning var at Oslopolitiet innen utløpet av 2013 kunne danne seg en oppfatning om det strafferettslig sett er grunnlag for å anbefale en gjenopptakelse av etterforskningen som kan oppklare saken ytterligere, jf Straffeprosessloven § 224. Utredningen har vist seg å kreve noe mer tid.

Støttegruppen leverte i april 2013 en anmodning til de skandinaviske regjeringene om gjenopptatt granskning, med nærmere angivelse av foreslått granskningstema. Justisdepartementet har meddelt at videre behandling av vår anmodning og konklusjon avventer politiets vurderinger.

Prinsipielt kunne dette oppfattes som en sammenblanding av straffeprosesslovens hjemler og krav for å iverksette etterforskning, og granskningsinstituttet med tilhørende hjemler.

Vi har imidlertid forståelse for at det i 2013 - 2014 har vært naturlig å avvente politiets gjennomgang før det tas stilling til grunnlaget for eventuell ny granskning, og mandatet for en slik granskning.

Det er altså lagt inn en tilleggsdimensjon i utredningen, etter at prosjektgruppen begynte arbeidet, ved at politiet er tillagt funksjon som premissleverandør for hvorvidt det eventuelt blir ny granskning.

STRAFFBARE HANDLINGER
Katastrofen på Scandinavian Star ble utløst av to forhold forbundet med straffeansvar:

  • Ildspåsettelse jf straffelovens § 148 / mordbrannparagrafen
  • Operasjon av ikke-sjødyktig skip, jf dansk lov om skibes sikkerhed og SOLAS

ETTERFORSKNING, STRAFFEANSVAR OG GRANSKNING
Scandinavian Star katastrofen ble gransket av et skandinavisk granskningsutvalg med slutt- rapporten NOU 1991: 1A. I Norge la rapporten grunnlaget for Stortingsmeldingen i 1992 som ble behandlet av Stortinget i 1993. Rapporten la også grunnlag for norske forslag til IMO, hvor viktige forslag om bedre brannsikkerhet ble behandlet i plenum i sjøsikkerhetskomiteen i april 1992.

Støttegruppens vurdering pr 11. juni 2014 er at de straffbare handlingene som lå bak mord- brannen på Scandinavian Star og deretter bidro til katastrofens omfang, verken er tilfreds- stillende etterforsket eller tilfredsstillende gransket.

Vi har forventning til det arbeidet som nå er fullført hos politiet, og er spent på hvilke konklusjoner politiet har kommet til vedr evt videre oppfølging, og hvordan politiet begrunner sine konklusjoner.

Tidligere avslag på anmodninger i både Danmark og Norge om ny etterforskning og/eller ny granskning, har ikke vurdert de faktiske forhold som har begrunnet anmodningene. I stedet for å sjekke ut fremlagt informasjon, har påtalemyndighetene og de politiske myndighetene vært mer opptatt av å begrunne at anmodningene kan avslås med lovlig hjemmel.

FORVENTING TIL POLITIETS RAPPORT 13. JUNI 2014

Støttegruppens forventning til den rapporten og de konklusjonene som skal presenteres for oss fredag 13 juni 2014, er at følgende spørsmål avklares

  1. Er den tidligere mistanken mot Erik Mørk Andersen styrket eller svekket?

  2. Var utpekingen av Erik Mørk Andersen som sannsynlig brannstifter kvalitetssikret og begrunnet i den grad at det i mars 1991 var korrekt å henlegge videre etterforskning?

  3. Ble brannforløpet tilfredsstillende gransket og etterforsket i 1990 - 91?

  4. Kan politiet i dag bekrefte eller avkrefte at det fant sted separate brannstiftelser om bord på Scandinavian Star etter kl. 0330 natt til 7. april 1990

  5. Er eierskapet til Scandinavian Star på katastrofetidspunktet natt til 7 april 1990 uttømmende beskrevet i granskningsrapporten NOU 1991: 1A?

  6. Er eierskapet til Scandinavian Star på katastrofetidspunktet natt til 7 april 1990 uttømmende beskrevet i dommene i Sø- og Handelsretten og Højesteret i 1992 og 1993 og i tiltalegrunnlaget som lå til grunn for de aktuelle dommene?

  7. Er de ansvarlige for operasjonen av Scandinavian Star på katastrofetidspunktet natt til 7 april 1990 uttømmende identifisert, avdekket og beskrevet i granskningsrapporten NOU 1991:1A?

  8. Er de ansvarlige for operasjonen av Scandinavian Star på katastrofetidspunktet natt til 7 april 1990 uttømmende identifisert, avdekket og beskrevet i dommene i Sø- og Handelsretten og Højesteret i 1992 og 1993 og i tiltalegrunnlaget som lå til grunn for de aktuelle dommene?

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR
POST: Postboks 23 - 1371 ASKER - NORGE
WEB: www.scandinavianstar.no
TLF.: +47 - 95 771199 (Jan Harsem) / +47 - 98 600 260 (Kurt Evert Stenbakk)

Vi vil komme tilbake til utfyllende kommentarer etter møtet.

Første intervju og kommentarer i mediene

......................................................................

ET LITE UTVALG FRA PRESSEN (Sakset 13.06.2014):

Politiet svarer om Scandinavian Star (AFTENPOSTEN)

Oslo-politiet klare med rapport om «Scandinavian Star»
(Dagbladet)

Scandinavian Star-rapport klar (NRK)

TIDLIGERE: Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren Henthet i helhet fra Stortingets hjemmeside. PDF)
  (Jan Bøhler) Tar opp «Scandinavian Star» i Stortinget (VG 07.11.13)
  Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden