Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

NOTAT - Scandinavian Star

Dato: Mandag 1. november 2004
Fra: Støttegruppen etter Scandinavian Star
Til: Stortingets Justiskomité v/ komitésekretariat og medlemmenes e-postadresser
Kopi til: Justisdepartementet v/ justisminister Odd Einar Dørum, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
  Riksadvokaten i Norge Riksadvokaten, Stortorvet 2 - 0155 Oslo
  Rigsadvokaten i Danmark, Frederiksholms Kanal 16 - 1220 København K - Danmark
  Avisen Dagbladet v/ journalist Eivind Pedersen: epe@dagbladet.no


Støttegruppen etter Scandinavian Star prioriterer pr. 1. november 2004 en avklaring fra danske, og evt. norske påtalemyndigheter. Krav om politisk iverksatt granskning kan bli aktuelt, men må begrunnes og fremmes på bakgrunn av den beslutning som avventes fra den danske riksadvokaten.

Det vises til flere oppslag i Dagbladet i forrige uke (44) vedrørende Scandinavian Star ulykken. Støttegruppen ønsker å klargjøre følgende:

 • Formell status i prosesser etter ulykken er som følger:
  • Sjøforklaring ble avholdt i København i to omganger i 1990
  • Granskningsutvalgets rapport ble avlevert i januar 1991
  • Norsk etterforskning av ildspåsettelsen ble henlagt i 1990/1991

 • Dansk etterforskning av kapteinens ansvar/ rederansvaret førte til domfellelse i dansk høyesterett i november 1993 av Henrik Johansen og Hans Ole B. Hansen. Ole B. Hansen unndro seg straffen ved å flytte til Spania, som avslo utlevering frem til dommen var foreldet i november 1998

 • Støttegruppen har dokumentert sterke indikasjoner på at person- og selskaps- kretsen rundt danske Niels Erik Lund, Sea Escape og International Shipping Partners sto nærmere rederfunksjonen enn de to som ble dømt som redere. Anmodning om ny etterforskning ble avvist av dansk riksadvokat i januar 1996, med begrunnelse at forholdet var foreldet etter to år, altså i april 1992.

 • Støttegruppen ba deretter om politisk begrunnet granskning, med ble avvist av danske og norske justismyndigheter i 1996 og 1997. Avvisningen ble ikke be- grunnet med vurdering av foreliggende materiale. Folketinget i mai 1997 og Stortinget i juni 1997 ga ikke flertall for granskning.

 • I mai 2002 bekreftet norsk riksadvokat at ny informasjon om forsikring, eier- og rederforhold var av interesse, men pekte på dansk påtalemyndighet som rette instans for oppfølging. Støttegruppen leverte den 5. september 2002 en anmodning til den danske riksadvokaten om ny etterforskning.

  Pr. 1. november 2004 avventer Støttegruppen fortsatt svar fra den danske Riksadvokaten. Støttegruppen har ikke problemer med at Riksadvokaten i Danmark denne gangen benytter mye tid på saken. Vi er lovet en begrunnet avgjørelse, og ikke den sterkt kritikkverdige, overflatiske avvisningen av saken som vi opplevde fra både danske og norske myndigheter i 1996 og 1997.

 • Støttegruppen er takknemlig for det engasjement representanter i justiskomiteen uttrykker i kommentarer til Dagbladet. Støttegruppen viser til at ulykker utløser to parallelle prosesser:

  Det påtalemessige/strafferettslige, og granskning/utredning med formål å kartlegge årsaksforhold i forebyggende hensikt. Med unntak av tema eier- og rederansvar og branntekniske forhold med betydning for etterforskning av ildspåsettelsen, er Scandinavian Star grundig utredet, med gode anbefalinger om bedring av sikkerheten.

  Utredningen ble ledet av høyesterettsdommer Tore Schei. Støttegruppens nå- værende engasjement er knyttet til det påtalemessige sporet. I den forbindelse avventer vi svaret fra riksadvokat Henning Fode i Danmark. Henning Fodes vurdering kan føre til krav om ny etterforskning i regi av norsk politi av ansvaret for ildspåsettelsen.

 • Dersom dansk påtalemyndighet mot formodning unnlater å behandle og kom- mentere den fremlagte dokumentasjon på en tilfredsstillende måte, kan det bli aktuelt å anmode norsk påtalemyndighet om å gå inn i saken, selv om den opprinnelig avtalte arbeidsdelingen mellom de skandinaviske landene plasserte etterforskningstemaet eierskap og rederansvar hos dansk påtalemyndighet. I så tilfelle må norsk politi gjøre en selvstendig vurdering av alle forhold, også ny dokumentasjon, knyttet til forsikringsoppgjør til de ansvarlige bak Scandinavian Star, samt eierskapet og rederansvaret.

 • Dersom påtalemyndighetene i både Norge og Danmark kommer til at oversendt dokumentasjon hadde vært av relevant i 1990 - 1992, men at påtalemessig handling i dag avskjæres av foreldelsesregler, vil Støttegruppen nok en gang kreve politisk behandling av temaet. I så tilfelle vil Justiskomiteens engasjement i saken være av sentral betydning.

Støttegruppen er takknemlig til Sintef v/ Norges Branntekniske Laboratorium for deres engasjement og kvalitetssikring av momenter som er lagt frem av en gruppe berørte etter ulykken. Sintef bør gis anledning til å gjennomføre de undersøkelser som Sintef mener ikke ble tilstrekkelig utredet ved granskningsutvalgets arbeid. Tiltak i regi av Sintef bør imidlertid kunne gjennomføres umiddelbart, uten at det etableres en ny undersøkelseskommisjon kun for dette formålet.

Pr. 1. november virker det på Støttegruppen urimelig å kritisere nåværende norsk justisminister Odd Einar Dørum for manglende handling. Da Støttegruppen hadde levert anmodning om ny etterforskning til den danske riksadvokaten i september 2002 ble Justisdepartementet søkt om tilskudd til juridisk bistand.

Dørum inviterte umiddelbart Støttegruppen til møte, som ble avholdt i Justisdep- artementet tirsdag den 25. februar 2003. Støttegruppen ble tildelt kr. 100.000,-, som er benyttet til juridisk rådgivning. Dørum uttrykte respekt for Støttegruppens engasjement. Tilskuddet til Støttegruppen ble ikke øremerket juridisk rådgivning, men det står likevel fast at Odd Einar Dørum som justisminister har bidratt til at Støttegruppen kan fortsette dialogen med dansk påtalemyndighet.

Konklusjon
Den norske politietterforskningen av ildspåsettelsen på Scandinavian Star natt til den 7. april 1990, ble aldri kvalitetssikret mot korrekt informasjon omkring forsikringsoppgjøret til skipets eiere, eier- og rederansvaret. Dette er informasjon som norsk politi etter avtalen mellom Norge, Sverige og Danmark skulle motta fra dansk påtalemyndighet.

Støttegruppen avventer pr. 1. november 2004 den danske riksadvokatens avgjørelse på anmodning datert 5. september 2002 om ny etterforskning. Støttegruppen håper på tilslutning fra Justiskomiteen i Stortinget dersom det blir nødvendig å be den norske regjeringen om engasjement for å sikre at korrekt informasjon om ansvaret for Scandinavian Starulykken tilflyter offentligheten og eventuelt domstolene. Støtte- gruppen prioriterer nå at påtalemyndighetene oppfyller sitt ansvar.

Dersom dansk, og evt. norsk påtalemyndighet ikke leverer en begrunnet vurdering av det materialet som er fremlagt av Støttegruppen og andre, kan det senere bli aktuelt å kreve en politisk begrunnet granskning.

Pr. 1. november 2004 finner likevel ikke Støttegruppen etter Scandinavian Star grunnlag for å kritisere justisminister Odd Einar Dørum for manglende engasjement.

Med vennlig hilsen
Støttegruppen etter Scandinavian Star

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden