Til startsiden

Oppdatert: 12.04.2018
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

STØTTEGRUPPENS KOMMENTARER TIL SCANDINAVIAN STAR-KOMMISJONEN I FORBINDELSE MED STORTINGS-HØRINGEN 13. NOVEMBER 2017

Aktuelle media
Oslo, 9. nov. 2017

PRESSEMELDING

Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-katastrofen har levert sine høringskommentarer i et omfattende, gjennomarbeidet NOTAT, som vil bli presentert på Stortings-høringen mandag 13. november kl. 9.00. Notatet er en grundig og kritisk gjennomgang av Dokument 18 (2016 – 2017), rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Vi er blant annet kritisk til kommisjonens prioriteringer i granskingsarbeidet og mener også at den dessverre på flere punkter ikke har oppfylt sitt eget mandat.

Våre innspill er ment å være konstruktive med tanke på det vi tenker må være samfunnets læring av denne fryktelige katastrofen. Vi tar for gitt at Stortinget etter denne høringen vil sørge for at alle innspillene blir fulgt godt opp for å forebygge lignende store hendelser og katastrofer i fremtiden.

Notatet vårt består av to deler, med følgende hovedbudskap:

DEL 1: MENNESKELIGE ASPEKTER /NKVTS-RAPPORTEN

 • VERDIEN AV STØTTEGRUPPER: Vi er veldig tilfreds med rapporten fra NKVTS (Nasjonalt
  Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress). Den peker på flere mangelfulle sider ved
  helseoppfølgingen av de involverte. De er også svært tydelig på viktigheten av Støttegrupper i slike sammenhenger. I læringsøyemed ønsker vi her å understreke denne verdien også i et langsiktig perspektiv, ut over akuttfasen. Og ikke minst betydningen av å legge til rette for systematisk erfaringsoverføring mellom gamle og nye støttegrupper, som altså må støttes og vedlikeholdes over tid.

 • HELSE OG TILLIT: NKVTS-rapporten er også tydelig på at det er viktig å være klar over at det er en stor sammenheng mellom manglende tillit til og store frustrasjoner overfor myndighetene gjennom mange år og den generelle helsetilstanden til involverte i en katastrofe som dette. Vi mener dette er et poeng å merke seg for senere, i tillegg til viktigheten av generell helsemessig oppfølging av skadelidte.

DEL 2: ØVRIGE DELER AV KOMMISJONENS RAPPORT OG MANDAT

 • MANDATET GENERELT: Kommisjonen har ikke vurdert om de faktiske forhold som er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandlinger gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken. Kommisjonen leverer dermed ikke i henhold til formål og mandat gitt av Stortinget.

 • ANBEFALINGENE FRA SCHEI-UTVALGET: Kommisjonen har ikke vurdert oppfølgingen av de anbefalinger som ble gitt av det skandinaviske granskingsutvalget i 1991, NOU 1991: 1A. Kommisjonen leverer dermed ikke i henhold til formål og mandat gitt av Stortinget.

 • POLITIETS ETTERFORSKING: Kommisjonens evaluering av politiets etterforsking burde kritisere at politiet på tross av det mandat som var gitt av Riksadvokaten, har unnlatt å etterforske operasjonelle forhold og hvem som hadde rederansvaret for Scandinavian Star.

 • FRAVÆR AV ANBEFALINGER: Granskingsutvalg pleier å fremme konkrete anbefalinger i sluttrapport. Stortingets Scandinavian Star-kommisjon gir ingen anbefalinger eller forpliktende utfordringer til noen. Støttegruppen vurderer dette som en svakhet ved rapporten.

 • OPPFØLGING: Det er nå av avgjørende viktighet at Stortinget sørger for god oppfølging av rapporten og det man kan lære av denne. Både NKVTS-rapporten og Støttegruppen har kommet med flere konkrete innspill I den forbindelse. Vi forventer et pålegg om at Helsemyndighetene forholder seg til NKVTS-rapporten

Vi har som nevnt store forventninger til at såvel granskingsarbeidet som Stortingshøringen skal bidra til aktiv oppfølging av viktige læringspunkter i granskingsrapporten, del-rapporten om helse fra NKVTS, samt Støttegruppens mange innspill gjennom 27 lange år. Mye erfaring og verdifull kompetanse å hente der.

Vi avslutter vårt høringsnotat med vedlagte dikt, «Blowingin the wind». skrevet av støttegruppens huspoet, Grete Holen, i forbindelse med granskingskommisjonens fremleggelse av sin rapport den 1. juni i år. Det gir et bilde av både smerter og håp i forbindelse med denne uendelige og tragiske historien. Tar den slutt noen gang?

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem Grete Holen Kurt Evert Stenbakk

HELE PRESSEMELDINGEN MED GRETE HOLENS DIKT

SCAN STAR KONTROLL OG KONSTITUSJON OVERSENDELSESBREV 09.11.17

og

STØTTEGRUPPENS KOMMENTARER TIL SCANDINAVIAN STAR-KOMMISJONEN I FORBINDELSE MED STORTINGS-HØRINGEN 13. NOVEMBER 2017
som blir presentert Stortings-høringen mandag 13. november kl. 9.00.

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................


Startsiden
Startsiden