Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

Justisdepartementet tildeler Støttegruppen 100.000 kronerJustisdepartementet har besluttet å tildele Støttegruppen etter Scandinavian Star kr. 100.000,-. Beløpet tildeles uten binding til noe bestemt formål, men styret i Støttegruppen vil benytte tilskuddet til å honorere juridisk bistand i forbindelse med kravet om å gjenoppta etterforskningen av ansvaret for ulykken.

Bakgrunnen for tildelingen er følgende: Tirsdag 25. februar ble det avholdt møte i Justisdepartementet med følgende deltakere:

  • Odd Einar Dørum, justisminister
  • Morten Westvik, justisdepartementets sivilavdeling
  • Jan Gotaas, justisdepartementets sivilavdeling
  • Torbjørn Kalberg, styret i Støttegruppen
  • Jan Harsem, styret i Støttegruppen

Harsem og Kalberg orienterte om engasjementet for ny etterforskning, og forløpet i denne prosessen. For Støttegruppen er det nødvendig med juridisk bistand i forbind- else med kontakten til dansk påtalemyndighet, men gruppen har ingen kapital til formålet. Fra Justisdepartementets side ble det presisert at departementet ikke kan tildele gruppen penger til det formål å engasjere advokat.

Justisministeren presiserte imidlertid det betydelige arbeidet og innvirkning Støttegruppen har hatt i arbeidet for de skadelidte, og ikke minst arbeidet for skjerpet sikkerhet til sjøs. På den bakgrunn har departementet funnet å kunne tildele gruppen kr. 100.000,-. Støttegruppen venter å motta tildelingsbrevet med det første.

For øvrig redegjorde Jan Harsem og Torbjørn Kalberg i møtet for organiseringen av Støttegruppen. Justisminister Dørum og hans medarbeidere fikk følgende orientering:

Gruppen ble etablert med interimstyret umiddelbart etter ulykken den 7. april 1990. Den 10. april møtte interimstyret regjeringen, og ble meddelt et tilskudd på kr. 100.000,- til iverksettelse av aktiviteter. Med tilskudd også fra Assuranceforeningen SKULD ble gruppen etablert med kontor hos Røde Kors Skøyen.

Oppgavene de første årene var relatert til oppfølging av overlevende og pårørende, organisering av sorggrupper med profesjonell bistand - orienteringsmøter, forhandlinger om erstatningsoppgjør. I april 1992 var flere av de ovennevnte oppgavene langt på vei løst. Mye sto imidlertid fortsatt ugjort:

  • Organisering av senskadeundersøkelser
  • Følge fremleggelse av stortingsmelding med etterfølgende politisk oppfølging av denne
  • Følge dansk påtalemyndighet mot tiltale og senere rettslig behandling av brudd på sjøsikkerhetslov
  • Minnesmerke etter ulykken

Ved årsmøtet i 1995, var det forventet at styret etter 5-års-markeringen skulle trappe ned virksomheten. Det viste seg likevel at flere saker krevde aktivitet av styret. Dette dreide seg i første rekke om ny informasjon om eier- og rederforhold. I 1998 ble det dessuten styrets oppgave å følge opp den manglende soningen til den dømte rederidirektør Ole B. Hansen.

Styret hadde i flere år etterlyst dansk aktivitet for å bringe Hansen til soning, inntil det danske justisministeriet først kort tid før dommen mot Hansen søkte å få ham utlevert fra Spania. Dette mislyktes, og Hansen slapp å sone den idømte straff. Saken er et av mange eksempler på hvordan styret i Støttegruppen har sett seg tvunget til et fortsatt engasjement.

Det avholdes ikke lenger ordinære medlemsmøter i Støttegruppen. Dette begrunnes i den erkjennelse at vi ikke er en ordinær medlemsforening med ønske om løpende aktiviteter. Pårørende og overlevende har et ønske om avstand til traumet, samtidig som det foreligger sterkt behov for seriøs håndtering av gruppens interesser. Denne situasjonen ble løst i forbindelse med årsmøtet og 10-årsmarkeringen i april 2000.

Støttegruppens styre består i dag av følgende:

Styremedlem: Arbeidsoppgave:
Grete Forslund Minnesmerket
Harry Leif Jensen Kasserer
Hasse Magnusson Minnesmerket
Jan Harsem Eier- & rederansvar - politietterforskingen
Torbjørn Kalberg Eier- & rederansvar - politietterforskingen
Kurt Evert Stenbakk Redaktør for Støttegruppens websider
Vidar M. Skillingsås Styremedlem
Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFTStartsiden
Startsiden