Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

Pressemelding fra Støttegruppen

De siste dager har det vært en rekke medieoppslag i Norge, Sverige og Danmark om Scandinavian Star, og arbeidet for å gjenoppta etterforskingen. Dessverre har en rekke nyhetsmeldinger vært upresise. Styret i Støttegruppen vil derfor informere om følgende:


Foto: Finn E. Strømberg, Aftenposten
Oslo: 20.12.02

Støttegruppen etter Scandinavian Star representeres ved styret som ble valgt på årsmøtet i 1995, med fornyet mandat ved minnemarkeringen i 2000. Styreleder er Ole Arnt Westberg.

Støttegruppen har ved sin advokat Harald Stabell i Oslo, anmodet dansk påtale- myndighet om å gjenoppta etterforskingen av ulykken, på bakgrunn av en rekke momenter som ikke var kjent da ulykken ble gransket av en fellesnordisk kommisjon - og heller ikke ved de to rettssakene som ble ført etter ulykken.

Støttegruppen forsøkte også i 1996-1997 å fremme denne saken, men ble da avvist i Danmark grunnet foreldelse allerede i 1992 av de aktuelle lovbrudd. Grunnen til at saken fremmes på nytt i 2002, er at tidligere oversendte momenter og ny informasjon som ha kommet til etter 1997, også kan være relevant for etterforsking av ildspåsettelsen, som ikke er foreldet.

En arbeidsgruppe bestående av Hasse Magnusson, Terje Bergsvåg og Mike Axdal har parallelt med Støttegruppen arbeidet på egen hånd med krav om ny etterforsking. Denne gruppen har ikke ønsket å samordne sine aktiviteter med Støttegruppen, og representerer derfor ikke andre enn seg selv. Arbeidsgruppen har ved to anledninger blitt avvist av Riksadvokaten i Oslo.

Den anmodning som for tiden ligger til behandling hos dansk påtalemyndighet, er fremmet av Støttegruppen, ved gruppens valgte styre og advokat Harald Stabell. Støttegruppen er ikke kjent med at det pågår andre formelle prosesser for å avdekke de reelle ansvarsforholdene bak Scandinavian Star-ulykken.

Støttegruppen beklager at en rekke journalister fortsetter å referere Mike Axdal og Terje Bergsvåg som representanter for Støttegruppen, på tross av at de er gjort kjent med at Støttegruppen kun uttaler seg ved styreleder Ole Arnt Westberg og advokat Harald Stabell.

Støttegruppen beklager den uklarhet som kan oppstå i opinionen, hos politiske beslutningstakere og hos påtalemyndigheten som har vårt sak til behandling, når personer som ikke er bemyndiget kommenterer den sak vi har fremmet.

Uansett det manglende presisjonsnivået i de uttalelser som er gitt og den måten dette er referert, skal det ikke foreligge noen tvil om at Støttegruppen er rystet over den tildekking av ansvarsforholdene til Scandinavian Star som dokumenterbart har funnet sted i årene etter ulykken.

Uavhengig av at vårt budskap er fremført med en viss uryddighet, står det fast at overlevende og pårørende etter Scandinavian Star forventer at det iverksettes ny etterforsking.

Hovedmomentene i vår begrunnelse for dette kravet er formulert i det brev som advokat Harald Stabell sendte til dansk påtalemyndighet i september 2002. Vi avventer fortsatt svar fra dansk påtalemyndighet på denne anmodningen.

For styret i Støttegruppen etter Scandinavian Star:

Ole Arnt Westberg - tlf: 915 11 441
Advokat Harald Stabell - tlf: 913 49 695

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFTStartsiden
Startsiden