Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
..
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
29.01.04

! NRK Tekst-TV: 29. januar 2004
Kystpartiets leder Steinar Bastesen, sier til NRK-tekst at han støtter kravet fra Arbeidsgruppe for Sikkerhet og Beredskap om at det nedsettes en egen granskningskomm. etter Rocknes-forliset.

! INTERVJU med
Jan Harsem i
NRK- Hordaland
Ber om undersøkelseskommisjon etter forliset med Rocknes

Arbeidsgruppe for sikkerhet og beredskap sendte onsdag 28. januar en anmodning til sjøfartsdirektøren, justisminister Odd Einar Dørum, næringsminister Ansgar Gabrielsen, Stortinget ved næringskomiteen og justiskomiteen og Riksadvokaten, om at det nedsettes en undersøkelseskommisjon etter forliset med Rocknes slik sjølovens paragraf 485 gir anledning til.


Rocknes under slep til Ågotnes.
Rocknes under slep. Foto: NRK
Ulykken med Rocknes er så alvorlig at det må nedsettes en egen undersøkelses- kommisjon som kan granske hele katastrofen, selv om det avholdes sjøforklaring. Ulykken har hatt omfattende og katastrofale konsekvenser knyttet til
 • Tap av menneskeliv
 • Tap av materielle verdier
 • Miljøødeleggelser

Undersøkelseskommisjoner ved sjøulykker har mer tid til rådighet enn sjøforklaringen. Det er dessuten tradisjon for at norske og skandinaviske undersøkelseskommisjoner vier mer oppmerksomhet til forhold som ikke blir fokusert tilsvarende ved sjøforklaringen. Slike forhold kan være:

 • Ansvarsforhold utover de rent operative ombord i skipet

 • Mer inngående beskrivelse av reder- og eieransvaret

 • Hva har vært relevante internasjonale konvensjoner og hvordan er de etterfulgt?

 • Hvilken relevans forskjellige myndighetsorganer har hatt?

 • Hvordan konstruksjon, skipsbygging, sertifisering og kontroll er gjennomført

 • Flaggstat- og havnestatansvaret

 • Klasseselskapets rolle

 • Skadelidtes rettigheter

UNDERSØKELSESKOMMISJONER VS SJØFORKLARINGER
Det er tradisjon for at undersøkelseskommisjoner gir anbefalinger til skjerpet sikker- het på områder man avdekker mangler i eksisterende lovverk og praksis. Slike an- befalinger blir ikke gitt ved sjøforklaringer. Det er ingen motsetning mellom å ha både sjøforklaring og undersøkelseskommisjon. Dokumentasjon som fremkommer ved sjøforklaringen vil være nyttig i arbeidet for en undersøkelseskommisjon.

Rapporter etter undersøkelseskommisjoner gir bedre grunnlag for politiske vurderinger og initiativer i arbeidet for skjerpet sikkerhet i fremtiden. Sjølovens bestemmelser om sjøforklaring og undersøkelseskommisjoner kan leses her: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-069.html#472

Arbeidsgruppe for sikkerhet og beredskap er en interimgruppe som forbereder eta- blering av en organisasjon for skjerpet sikkerhet på sårbare samfunnsområder. Org- anisasjonen etableres i erkjennelse av at brukernes interesser ofte ikke når frem i prosessene som fastsetter sikkerhetsbestemmelser i sårbare virksomheter.

Det er følgende personer med bakgrunn i Støttegruppen etter Scandinavian Star som tar initiativ til etablering av organisasjonen:

 • Jan Harsem, tlf: 957 71 199
 • Kurt Evert Stenbakk, tlf: 986 00 260
 • Torbjørn Kalberg, tlf: 9087 0963

- Formålet med Støttegruppen etter Scandinavian Star er i første rekke å ivareta interessene til de skadelidte etter ulykken i 1990. Vår erfaring viser seg likevel å være relevant både i det forebyggende arbeidet og i forbindelse med nye ulykker. En organisasjon som skal arbeide for sikkerhet med utgangspunkt i brukernes interesser, vil ha en bredere plattform enn en støttegruppe, sier Jan Harsem.

Arbeidsgruppen har tidligere engasjert seg i planene om trikk og pendelbane inne i Gaustatoppen, hvor arbeidsgruppen etterlyste informasjon om hvordan sikkerheten er ivaretatt ved planene.

Foreløpig navn og adresse til arbeidsgruppen er:

ARBEIDSGRUPPE FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP
Kontor: Strøket 7 - Asker sentrum
Post: Postboks 23. 1371 Asker. Norge
Tlf: +47 66 98 97 85 / +47 95 77 11 99 / Faks: +47 66 79 57 36

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT


! NRK Tekst-TV:
29. januar 2004

I sjøforklaringen etter Rocknes-forliset reagerte sjøfartsinspektør Finn Paulsrud i dag kraftig på at viktige vitner ikke kunne svare på spørsmål om stabiliteten på skipet.

Ingen av de to første vitnene fra klassifiserings selskapet Germanischer Lloyds kunne si noe om skipets stabilitet eller navigasjons system.

- De får sende folk som har greie på det. Vi må kunne kreve at de stiller med folk som kan svare, sier sjøfartsinspektøren til NRK-tekst.


Startsiden
Startsiden