Til startsiden

Oppdatert: 16.01.2017
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

SCANDINAVIAN STAR - INFORMASJON FRA STØTTEGRUPPEN

På bakgrunn av kritikk mot Støttegruppen i sosiale medier, media og senest i en offentlig presse-konferanse ønsker vi å gi følgende informasjon:

1. STØTTEGRUPPEN NEDLAGT? Det er ikke korrekt at Støttegruppen ble nedlagt i april 1995.

I avveiningen mellom å opprettholde faste årsmøter, og diverse foreningsaktiviteter, ble det vedtatt intensjon om avvikling i nåværende form, men mandat til styret til å representere videre, supplere seg selv, og håndtere saker som kom opp. Alle vet at det etter dette er arbeidet med senskadesaker, driftet nettside, sendt ut informasjon, minnesmerket er på plass og det er arrangert markeringer ved runde årstall. Ikke minst arbeidet med gjenopptagelse har preget Støttegruppen

2. GODTROENDE OVERFOR POLITIET? Støttegruppen er ikke godtroende i forhold til politiet. Vi har likevel valgt å søke samarbeid og dialog, da vi mener det er beste måte å fremme våre interesser i å gjenoppta etterforskingen og at etterforskingen er god og troverdig. Det er styrets vurdering at det ikke er i vår interesse å ha en retorikk som avskriver alt politiet gjør som dekkoperasjon etc. Støttegruppen har bedt granskingskommisjonen om å evaluere politiet. Dersom vi avskriver politiet som korrupte og del av tildekkingsoperasjon, hvem skal vi da gå til og be om oppklaring av straffeansvaret for brannstiftelsen? Granskingskommisjonen har ikke straffeansvar som mandat.

3. TAR ÆREN FOR ANDRES ARBEID? Det er grunnleggende feil at Støttegruppen kommer på banen når andre har gjort arbeidet, for å sole seg og ta æren av andres innsats. Vi som er direkte berørt av brannkatastrofen i 1990 kan ikke gi andre mandat til å representere oss på vegne av våre egne erfaringer. Hvis en brannekspert mener at det har vært separate brannstiftelser om bord på Scandinavian Star, så er ikke det en hypotese vedkommende har copyright på. Det er i så fall en faglig vurdering av hva som faktiske skjedd, og det vil selvfølgelig kreve at Støttegruppen ber politiet om å undersøke denne type påstander. Det er uhørt å hevde at vi skal sitte stille mens det samtidig fremføres både den ene og den andre hypotesen om hva som skjedde på Scandinavian Star. Støttegruppens styre har aldri benyttet begreper som ære og honnør i forbindelse med Scandinavian Star.

4. DRIFT OG LEGITIMITET: Vi har ikke kapasitet eller økonomi til å drifte en forening med vanlige rutiner for årsmøter og valg. Det kan gjerne kritiseres, men da er det bedre at de som ikke er fortrolig med hvordan styret i dag ivaretar det mandatet vi fikk i 1995, gir beskjed om dette, så vi kan ta forbehold om hvem vi representerer. Styret forsøker etter beste evne å ivareta de deler av formålet fra 1990 som fortsatt er relevant. Se vedtektene på Støttegruppens hjemmesider.

5. INNSATS FRA MANGE: Årsaken til at Scandinavian Star i dag er gjenstand for etterforsking og gransking er sammensatt av mange aktørers innsats gjennom 26 år. Enhver må gjerne hevde at de alene har æren & tilsvarende språkbruk, men når det hevdes at etterforsking og gransking ikke skjer på grunn av - men på tross av Støttegruppen, så er dette usant og dessuten et overgrep mot de som har lagt ned et svært omfattende arbeid. Mer inngående og detaljert informasjon om dette punktet kan oversendes om ønskelig.

6. BRUDT TAUSHETSLØFTE? Støttegruppen og personer i styret har aldri brutt løfte om taushet overfor andre aktører, eller motarbeidet disse. I 1992 ble styret bedt om å støtte en anmodning om gjenopptagelse fra personer som hevdet at en annen navngitt person enn Erik Mørk Andersen var brannstifter. Styret ba Riksadvokaten om å vurdere materialet, men understreket at vi ikke tok stilling til dette. Det er riktig at vi også understreket at vi hadde blitt behandlet godt av politiet. Det var selvsagt ingen kommentar for å svekke kravet om at det innsendte materialet ble vurdert. Hvis Støttegruppen hadde håndtert dette på en annen måte, og stilt seg bak de konklusjonene som fulgte anmodningen, så ville vi på vegne av overlevende og pårørende ha utpekt en navngitt gjerningsperson utenfor den kretsen som dagens etterforsking omfatter. Det er riktig at enkelte har forsøkt å hente styremedlemmer i Støttegruppen inn i sin krets med krav om at det skulle avgis løfte om taushet, grunnet mistanke om at andre i styret lekket informasjon personer i Sea Escape. Samarbeid på slike betingelser ble avvist, og slike løfter er aldri gitt.


7. OBDUKSJONSRAPPORTER, FOTO- OG VIDEOMATERIALE PÅ AVVEIE: Støttegruppens styre reagerte samtidig i 1992 - 93 på at personer utenfor politiet var i besittelse av obduksjonsrapporter og foto & videomateriale for de omkomne. Vi hadde ansvar ikke bare for å kreve påtalemyndighetens vurdering av mulig nytt materiale, men også for å ivareta personvernet til de omkomne. Denne bekymringen tok vi opp med politiet, som dessverre aldri reagerte. Denne bekymringen har vi fortsatt, og ber alle berørte om å tenkte grundig gjennom hvorvidt de er fortrolige med at denne type personsensitivt materiale vedr de dere mistet på Scandinavian Star, er i besittelse hos personer og instanser som ikke har noe med dette å gjøre.

8. MYNDIGHETER, LLOYDS, SKULD, SKIPSFØRER OG EIER & OPERATØR HADDE ANSVAR: Det er beklagelig at det er etablert en ny historie om at Scandinavian Star var i god stand og at sertifikatene var i orden. Både granskingsutvalget i 1990 - 91 og domstolene fastslo at Scandinavian Star ikke var klar til å seile. I høst kom det frem at Skulds egen inspektør hadde pålagt en rekke utbedringer han mente måtte gjøres før Skuld kunne forsikre rederiets ansvar. Av ukjent årsak ble dette fraveket av rederiet og Skuld. Vi avviser forsøkene på å nulle ut det sammensatte ansvaret hos myndighetene, Skuld, Lloyds og ikke minst eier og operatør, for at Scandinavian Star fikk seile uten at skipet var klar for dette. Den mulighet som politiet nå etterforsker, hvorvidt økonomiske motiver kan forklare brannstiftelsen, er svært alvorlig, og må etterforskes med full kraft. Dette har Støttegruppen hevdet siden 1996, da vi avdekket en helt annen rederiorganisasjon bak driften av Scandinavian Star enn det som er beskrevet i granskingsrapporten fra 1991 og de etterfølgende dommene i 1992 og 1993. Selv om dette skulle vise seg å være en realitet, så fratar ikke dette de øvrige instansene ansvaret for at et skip som ikke var klar til å seile likevel ble satt i drift med ordinær passasjertrafikk.

Oslo, 25. februar 2016

 

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden