Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

Kapitlet om Scandinavian Star i boken
«Spindoktor manipulation»

KOMMMENTAR AV JAN HARSEM, TALSMANN STØTTEGRUPPEN
Støttegruppen har lest boken «Spindoktor manipulation», skrevet av kommunikasjonsrådgiver Jørgen Pedersen - JØP. Boken utkom våren 2003 på Børsens Forlag i København.

I et av kapitlene i boken omtales det oppdrag JØP har på vegne av Niels-Erik Lund. Oppdraget ble etablert i 2000, da Niels-Erik Lund ba om råd i forbindelse med et nyhetsinnslag i Danmarks Radio, basert på dokumentarfilmen «Gåten om Scandi- navian Star».

I følge JØP skal konflikten som oppsto med Danmarks Radio ha resultert i et forlik i løpet av 2002. Støttegruppen og andre overlevende og pårørende arbeider fortsatt for at det må iverksettes ny etterforskning i Scandinavian Star-saken.

JØP formulerer sin befatning med Niels-Erik Lund på en slik måte at Lund fremstår som en forfulgt uskyldighet. JØP beskriver hvordan han på tross av betenkeligheter har gitt råd til Lund på en måte som begrenset ytringsfriheten for Danmarks Radio.

På den annen side har JØP kvalitetssikret oppdraget ved at han har innhentet in- formasjon, som for JØP bekrefter at Niels-Erik Lund ble utsatt for urimelige anklager i et nyhetsinnslag og en dokumentarfilm på Danmarks Radio. JØP utførte et skjønn, som blant annet var basert på (side 166 - 167 i boken):

 • «Anklager i utsendelsen i Danmarks Radio var allerede avvist i flere rettsinstanser

 • «Det forelå falske anklager»

JØPs beskrivelse under begge punkter er feil:

Informasjonene som knytter Lund til Scandinavian Star var aldri fremme i retts- prosessene. Retten forholdt seg til informasjon fra politiet, sjøforklaringen, det skandinaviske granskningsutvalget. Disse kilder opplyser igjen at ved forståelse av eierforholdene til skipet, så legges rederiets egen versjon til grunn.

Denne versjon fremstiller Sea Escape som selger av Scandinavian Star til Henrik Johansens selskapssfære, uten andre relasjoner. Det er derfor helt korrekt, som JØP antyder, at Niels-Erik Lund ikke er fremstilt som ansvarlig for Scandinavian Star i søforklaringen, i Sø- og Handelsretten i 1992 eller i Højesteret i 1993.

Derfor er det nettopp dette som skaper problemer for Støttegruppen og andre grupper av skadelidte, når vi forsøker å sette søkelyset på Niels-Erik Lund sin rolle. Informasjon som først etter rettsprosessene blir kjent, viser en langt mer aktiv rolle fra person- og selskapskretsen rundt Niels-Erik Lund i relasjon til Scandinavian Star. Det er med andre ord ikke korrekt, når JØP skriver i sin bok at informasjon om Niels-Erik Lunds sin tilknytning til Scandinavian Star er behandlet og avvist i rettsprosessene frem til endelig dom i Højesteret i 1993.

JØP mener at Niels-Erik Lund ble utsatt for falske anklager. Støttegruppen kan ikke svare for dokumentarfilmens produsenter eller for Danmarks Radio, men materialet som er lagt til grunn for vår aktivitet er stort sett sammenfallende.

Støttegruppen har ikke anklaget Niels-Erik Lund. Støttegruppen har samlet den ene informasjon etter den andre som aldri ble synlig av politiet, sjøforklaringen eller granskningsutvalget. Samlet sett tegner dette et bilde hvor Niels-Erik Lund fremstår som langt tettere på rederrollen enn Henrik Johansen. Denne informasjonen er dessuten relevant som delfaktor i etterforskning av ildspåsettelsen, som ikke er foreldet.

Støttegruppen konkluderer ikke, men har gått videre til relevante myndigheter med materialet, og vår oppfatning av hvordan dette kan tolkes. Her er noen momenter som ligger til grunn for Støttegruppens anmodning om ny etterforskning:

 • Overdragelse, rederansvar, eier- og forsikring ble ikke etterforsket i 1990-92

 • Niels-Erik Lund var den 7. april 1990 registrert som reder (managing owner) for Scandinavian Star

 • Sea Escape kjøpte Scandinavian Star for 10.300.000 USD og forsikret skipet for 24.000.000 USD

 • Det finnes ingen dokumentasjon på at skipet ble solgt videre til KS Scandinavian Star, eller at dette påståtte kommandittselskapet var kontrollert av Henrik Johansen

 • Vitne hevder at Henrik Johansen og Ole B. Hansen mottok kontante utbetalinger

 • En meget uheldig ulykkesstatistikk for selskaper i Niels-Erik Lunds nett av selskaper (Ulykkesstatistikk for skip eid av Lund)

 • Niels-Erik Lunds forretningskonsept er perfekt tilpasset vår oppfatning av at han hadde en meget sentral funksjon ved driften av Scandinavian Star

 • Niels-Erik Lund og personkretsen rundt Sea Escape sto sentralt i de tilsynelatende to nye og internt atskilte selskapene som ble overdratt ansvaret for Scandinavian Star i London i 1994

 • Niels-Erik Lund unnlot i 1990 å informere om Henrik Johansens engasjement i en rekke andre skipsaktiviteter utover investeringen i Scandinavian Star (Scandinavian Song - Sun Fiesta)

 • Niels-Erik Lund økte sitt grep over Henrik Johansen i årene etter Scandinavian Star-ulykken

 • Niels-Erik Lunds kontroll over vraket av Scandinavian Star

 • Sea Escape unnlot etter ulykken i 1990 å informere om sine relasjoner til Skandinavia gjennom International Shipping Partners

JØP omtaler i sarkastiske vendinger fenomenet «en mand med en sag», som ofte dukker opp i en redaksjon. JØP skriver at han sjekket ut om Niels-Erik Lund måske kunne være en slik «mand med en sag», men etter en kort telefonrunde kunne JØP lykkeligvis konkludere at han med Niels-Erik Lund hadde å gjøre med «en hæderlig forretningsmann, som ingen hadde noe negativt å si om».

Dermed sto intet i veien for å la seg engasjere av Niels-Erik Lund. Prosessen frem til Niels-Erik Lund ble akseptert som oppdragsgiver beskrives på en måte som i seg selv innebærer en meget positiv profilering av Lund. Kapitelet om Scandinavian Star i boken «Spindoktor manipulation» må dermed oppfattes som en integrert del av det oppdrag JØP utfører for Niels-Erik Lund.

I denne saken er de som trekker højesterets dom i tvil, som står i fare for å bli vurdert som «mand med en sak». Lund har søkt profesjonell mediarådgivning for å unngå et meget velbegrunnet søkelys på hans rolle i tilknytning til Scandinavian Star. JØP innleder sin fremstilling med stor hengivelse til den danske ytringsfriheten, men latterliggjør deretter personer som løper til redaksjonene med sine mer eller mindre spesielle saker.

Dersom JØP virkelig respekterte ytringsfriheten, burde han møte enhver mulig kilde med respekt, og først etter seriøs research konkludere med hvem som springer rundt med eventyr, og hvem som har viktige historier å bringe. Etter mangeårig erfaring som journalist og kommunikasjonsrådgiver, bør JØP ha respekt for de personlige belastninger som ofte følger med det å utfordre etablerte samfunnssannheter - også når disse er stadfestet ved rettsavgjørelser.

Dom i dansk Højesteret datert 22. november 1993 utpeker Henrik Johansen og Ole B. Hansen som de ansvarlige redere for Scandinavian Star. Denne dommen har medført at dokumentarfilmen om Scandinavian Star i 2000 ble midlertidig stanset av fogedretten. Dommen medfører at det i Danmark er ulovlig å omtale Niels-Erik Lund som rederen for Scandinavian Star, på tross av at han med registreringen i Bahamas og annen informasjon som nå er tilgjengelig, må kunne tolkes meget tett på rederrollen.

Højesteretsdommen medførte dessuten at dokumentarfilmen, som i Norge oppnådde journalistisk utmerkelse, i Danmark ble kritisert av Pressenævnet. I det norske Pressenævnet - Pressens faglige utvalg - ble filmen ikke dømt.

De lovbrudd som ble pådømt i Højesterett i 1993 var foreldet allerede 2 år etter ulykken. Det er en utfordring for danske politiske- og anklagemyndigheter å avklare hvordan ny dokumentasjon kan tas på alvor, selv om den utfordrer en stående højesteretsdom. Enhver som hevder at Niels-Erik Lund var en sentral person i rederiorganisasjonen som sto bak operasjonen av Scandinavian Star natt til 7. april 1990, utfordrer Højesteretsdommen, og risikerer derved mottiltak fra Niels-Erik Lund og hans rådgivere.

Støttegruppen og de skadelidte etter ulykken kan kun overlate til danske justis- og anklagemyndigheter å avklare hvordan det kan la seg gjøre å bringe ny informasjon inn i en sak hvor de pådømte lovbrudd er foreldet.

Det understrekes at det oppdraget JØP utfører for Lund: Å profilere Lund som en uskyldig og hederlig skipsreder som feilaktig blir forsøkt knyttet til Scandinavian Star-ulykken - anses som et legitimt og moralsk hederlig oppdrag, på linje med det å bli engasjert som forsvarsadvokat.

Tilsvarende forventer Støttegruppen respekt for det oppdrag gruppen har: Å levere all tilgjengelig informasjon til rette myndigheter, i håp om at ansvaret for den alvorlige ulykken blir korrekt plassert, og å sikre en lovgivning for fremtiden som mest mulig effektivt hindrer tilsvarende tragedier å skje igjen.

 

Nyhetsarkiv

NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT


 


Startsiden
Startsiden