Til startsiden

Oppdatert: 11.08.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Til berørte etter «Scandinavian Star» i Danmark

STATUS «SCANDINAVIAN STAR»

Hei!

Dette brevet sendes til Støttegruppens adresseliste i Danmark. Vi oppdaterte listen i 2010 da myndighetene i Frederikshavn ønsket bekreftet at danske skadelidte var positive til minnes-merke / plakett i Frederikshavn. Samtlige var positive, men i ettertid sa Frederikshavn kommune likevel nei til å ha en synlig markering i byen.

Nå må vi igjen tilskrive dere i Danmark.

Politiet i Oslo anbefalte i juni i år at deler av etterforskningen blir gjenopptatt. Det er særlig det tema som var dansk ansvar å etterforske, brudd på sjøsikkerheten, som politiet nå erkjenner at aldri ble etterforsket i 1990 - 1991. De mange danske avslag på Støttegruppens gjenopptagelsesanmodninger har altså en feil begrunnelse, når det hevdet at det vi har tatt opp er tilfredsstillende etterforsket og gransket tidligere.

Den norske Riksadvokaten har sluttet seg til politiets anbefaling. Les mer om dette her: PRESSEMELDING

I Norge har vi en ordning med bistandsadvokat til ofre for kriminelle handlinger. Denne ordningen utløses etter bestemte regler i norsk lov. På bakgrunn av beslutningen om å gjenoppta deler av etterforskningen har Oslo Tingrett, domstolen i Oslo, oppnevnt Siv Hallgren og Espen Komnæs som koordinerende bistandsadvokater.

Du kan lese mer om dette her: Pressemelding OSLO TINGRETT | Pressemelding DOMSTOL.NO

Som dere ser av oppnevningsbrevet mener Oslo tingrett at det er naturlig at advokatene har kontakt med Støttegruppen. Det er planlagt et møte om kort tid med Oslo tingrett, som har lagt opp til en seriøs og god prosess som ivaretar våre rettigheter. I dette møtet regner vi med at det både blir avklart hvem som har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat, hvordan det kan søkes om bistandsadvokat, mandat for koordinerende bistandsadvokater, og hvordan alle berørte kan få informasjon om sine eventuelle rettigheter.

Støttegruppen understreker at den situasjon vi har i dag ikke hadde vært mulig uten aktivitet fra flere instanser. Mikes engasjement i Danmark har vært avgjørende, ikke minst for Justis-ministerets initiativ i 2010, som igjen var en forutsetning for Stiftelsens pressekonferanse med stor mediedekning i 2013. Dette var igjen nødvendig for politiets og Riksadvokatens gjenopptagelse.

Samtidig vil vi understreke at det tema som politiet erkjenner at aldri ble etterforsket eller gransket, er det som har vært Støttegruppens tema siden første gjenopptagelsesanmodning i januar 1996. Ingen andre hadde fokus på rederimiljøet tilknyttet Niels-Erik Lund, Sea Escape, International Shipping Partners og de uavklarte forbindelsene til Stena og DFDS / Lauritzen- gruppen, før Støttegruppen tok opp dette i 1996. Støttegruppen har vært en pådriver i denne saken, og ikke passiv part, slik det er fremstilt noen ganger.

Her er oversikten over Støttegruppens anmodninger om granskning og/eller etterforskning:

DATO ADRESSAT
16. januar 1996: Danmark: Rigsadvokat & Justitsministeriet
5. september 2002: Danmark: Rigsadvokat & Justitsministeriet
7. november 2010: Danmark: Justitsministeriet med kopi til Rigsadvokaten
31. mai 2011: Norge: Riksadvokatembetet
24. april 2013: Norge, Sverige & Danmark: Fortsatt til behandling

............................................................................................................

Vi har blitt kontaktet av flere som har sett diverse informasjon fra Mike Axdal de siste ukene på hans Facebook-gruppe. Denne gruppen er lukket, slik at informasjonen som legges ut er eksklusiv for de Mike åpner for i denne gruppen. Informasjon som har kommet til Støtte-gruppen viser dessverre at det er en del feilinformasjon fra Mike. Vi vil derfor understreke følgende:

  • Ordningen med bistandsadvokat følger av norsk lov, og har ikke noe med Mike Axdal å gjøre. Det er ingen forutsetning for informasjon, eventuell oppnevning av bistands-advokat eller på annen måte å få ivaretatt dine interesser og eventuelle rettigheter som skadelidt at du har meldt deg til Mike Axdal.

  • Støttegruppen kjenner ikke til konkrete planer om massesøksmål, gruppesøksmål eller andre planlagte initiativer om dette. Mikes oppfordring til å melde seg til ham sammenblander åpenbart ordningen med bistandsadvokat og Mike egne ambisjoner om søksmål. Advokat John Elden bekrefter i e-post til Støttegruppen v/ Jan Harsem 31. juli at han ikke er kjent med Mikes Facebook-meldinger om gruppesøksmål.

  • Støttegruppens anbefaling er at du avventer korrekt og kvalitetssikret informasjon, som vil foreligge om kort tid, etter at det er oppnådd enighet om den videre prosessen og de koordinerende bistandsadvokatene har fått sitt mandat fra Oslo tingrett.

For ordens skyld vil vi derfor gi følgende informasjon om Støttegruppens legitimitet:

  • Støttegruppen ble etablert umiddelbart etter ulykken i 1990. Det ble avhold stiftelsesmøte og vedtatt vedtekter. Du finner disse på Støttegruppens hjemmesider: www.scandinavianstar.no

  • Støttegruppen har ikke organisasjonsnummer / CVR-nummer, men det er ikke krav for foreninger i Norge. Styreleder 1990 - 92 var Espen Walstad. I 1992 ble det valgt styre med Jan Harsem som leder.

  • Ved årsmøtet i 1995 var gjenopptagelse under forberedelse, og engasjement for bedre sikkerhet, på bakgrunn av granskingsrapportens anbefalinger. Årlige møter var ikke aktuelt, av hensyn til at livet må gå videre. Støttegruppen ble ikke lagt ned, men fikk mandat til styret for det fremtidige arbeidet.

  • Støttegruppens styre handler på grunnlag av mandatet i 1995: Markeringene i 2000, 2005 og 2010. Minnesmerket i 2006 med Danmarks ambassadør til stede. Gjentatte gjenopptagelsesanmodninger.

  • Frem til 1995 var Bent Hansen dansk kontakt for Støttegruppen. Etter avtale med Bent overførte da den den danske Søfartsstyrelsen et mindre gjenværende beløp fra dansk Støttegruppearbeid til Støttegruppen i Norge. Fra Norge skiller vi ikke på norsk og dansk Støttegruppe.

Vi understreker at Støttegruppen ikke legger opp til noen strid mellom grupper av pårørende / overlevende. Vi ønsker et best mulig samarbeide mellom alle som er engasjert i denne viktige saken. Korrekt, seriøs og saklig informasjon er en forutsetning for dette.

Støttegruppen oppfordrer berørte til å følge med på www.scandinavianstar.no for oppdatering av informasjon. Vi har dessuten de siste dager også opprettet en egen Facebook-gruppe for Støttegruppen. Søk opp og tilmeld deg denne gruppen: Støttegruppen etter «Scandinavian Star».

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem og Kurt Evert Stenbakk, for styret

KONTAKT:
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR
o POSTBOKS 23 o 1371 ASKER o NORGE

www.scandinavianstar.no og på https://www.facebook.com/groups/scandinavianstar/

Dette brevet sendes særlig til berørte i Danmark, men Støttegruppens budskap her er like aktuelt for alle berørte. Vi kommer med ny informasjon etter møtet i Oslo tingrett.

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden