Til startsiden

Oppdatert: 28.01.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR OM STRAFFELOVENS § 148


På møte i Stortingets justiskomite: Trond Dolva og Jan Harsem. Foto Kurt Evert Stenbakk

Støttegruppen ved Jan Harsem, Trond Dolva og Kurt Evert Stenbakk var i dag på Stortingets justiskomites høring og presenterte Støttegruppens syn vedr. Straffelovens § 148. I den forbindelse overrakte vi et brev som vi gjengir i sin helhet:

STORTINGETS JUSTISKOMITE

Brevet i sin helhet

Oslo, 27. januar 2015

Støttegruppen etter Scandinavian Star er enig i forslaget om å oppheve foreldelsesfristen for
mordbrann. Straks etter at forslaget var framsatt, sendte vi i november 2014 en kort henvendelse til justiskomiteen, hvor vi støttet forslaget. Når komit6en nå har åpnet for høring, er vi glad for å få anledning til å utdype begrunnelsen for vår støtte til forslaget.

Støttegruppen ble etablert umiddelbart etter katastrofen natt til 7. april 1990, primært for å ivareta de skadelidte og etterlatte. Støttegruppen har vært engasjert i generelle tiltak som arbeidet for skipssikkerhet, gjennomføring av sikkerhetsanbefalingene i den første gransk- ningsrapporten, i tillegg til senskade- og helseoppfølging av de overlevende, bedre erstatnings- ordninger og ivaretagelse av partsinteresser for skadelidte. Vi har i mange år arbeidet for ny etterforsking og gransking.

Katastrofen med Scandinavian Star forårsaket av 2 alvorlige lovbrudd:

  • Operasjon av skip som ikke er sjødyktig
  • lldspåsettelse

Riksadvokaten besluttet den27 juni 2014 å gjenoppta etterforskingen. I forrige uke ble det også klart at det er flertall i Stortinget for å oppnevne en parlamentarisk granskings- kommisjon.

Justiskomiteen bør være klar over følgende erkjennelse, som fremkommer i politiets rapport fra den omfattende utred ni ngen som begrun net Riksadvokatens gjenopptagelse:

Prosjektgruppen finner ikke bevismessig grunnlag til å kunne konkludere med at Erik Mørk
Andersen «med stor grod ov sannsynlighet» er gjerningsmonn, og kan følgelig ikke stille seg
bak konklusjonene fro etterforskningen i 1-990/L99L.
Politiets ropport av 74. mars 2074, offentliggjort 73. juni 2074, side 772

Påtalemyndigheten gjør nå et omfattende arbeid for å rette opp det faktum at politiet ikke lenger står bak det som har vært meddelt til oss siden henleggelsen i mars 1991-. Stortinget og politiske myndigheter skal selvsagt ikke påvirke eller på annen måte gripe inn i politiet og påtalemyndighetens arbeid. Støttegruppen understreker at vi ikke vet ikke om forslaget som er til behandling vil kunne få konsekvens for etterforskingen etter Scandinavian Star. Politiet forholder seg, så vidt vi vet, uansett til 7. april 2015 som tidsramme for sitt arbeid. Situasjonen vi nå har, bekrefter likevel at mordbrann, som angitt iforslaget, må omfattes av opphevelsen av foreldelse.

Støttegruppen vurderer ikke forslaget som en særbehandling knyttet til den katastrofen som rammet oss. Forslaget har allmenn betydning. I desember 2008 ble det anstiftet brann i Urtegata i Oslo. Seks personer omkom. Brannen i Urtegata er ennå ikke oppklart.

Det ideelle er selvsagt at etterforsking og forhold som personlig samvittighet og integritet, fører til oppklaring og eventuell behandling for domstolene, før foreldelse inntreffer. For noen straffbare handlinger har likevel samfunnet vurdert at det ikke skal være foreldelsesfrist.

Vi ber ikke om at Stortinget skal endre straffeloven som en særbehandling av Scandinavian Star, men synes det er naturlig at Stortinget også er klar over forslagets relevans for denne saken. Trine Skei Grande berørte forslaget i intervju med Vårt Land sist lørdag. Hennes refleksjoner uttrykker kanskje de viktigste avveiningene, uavhengig av parti.

Vi siterer fra intervjuet med Skei Grande:

Et spørsmål hun som politiker hor kjempet med dette året, er foreldelsesfristen for drap,
voldtekt og incest. I sommer vedtok Stortinget å oppheve denne. For et por måneder siden Ia
Senterpartiet fram et forslag om også å oppheve foreldelsesfristen for mordbrann, noe som
kan føre til at jakten på den som satte fyr på «Scandinavian Stor» kan fortsette til evig tid.

- Jeg synes det er vanskelig å stå i solen og qrgumentere mot dette. For hvorfor skal ikke
overgrep og forbrytelser få sin straff? Men somtidig er det slik at på et punkt blir sannheten
viktigere enn hevnen. Det blir viktigere at noen kan fortelle om hva som egentlig har skjedd, enn at de skol stroffes.

Skei Gronde sier at dette til slutt handler om tilgivelse, og forankrer det i den kristne kulturarven.

- Ved å en gang sette strek over en forbrytelse, lar vi ikke hevn være drivkroften i samfunnet.
Vårt Land, intervjuet MIN T
RO, lørdag 24. januar 2075

Her oppsummeres noen grunnleggende avveininger ved fastsettelse av foreldelsesfrist for lovbrudd. Vi legger til at det nettopp er samfunnets vilje til å skaffe klarhet i, og snakke sant om det som har rammet både oss - og samfunnet, som har motivert vårt engasjement gjennom mer enn 20 år for gjenopptagelse. Vårt motiv har ikke vært hevn eller problem med å lukke døren til tragedien. Hovedargumentet for å inkludere mordbrann i typer saker som ikke rammes av foreldelse, er lovbruddets alvorlighetsgrad, som vi vurderer å være på linje med lovbruddene som ble omfattet av fjorårets fjerning av lovbrudd incest, voldtekt og mord.
De argumentene som Stortinget la vekt på i 2014, da foreldelsesfristen ble opphevet i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker, er like tungtveiende og gyldige for dette forslaget.

Vi viser særlig til Prp. 96L(22013-2014) side 10 spalte 2 nederst vedrørende ikke-foreldelse av drap:

«hensynet til de etterlatte best ivaretas ved at det gjøres unntak fra reglene om foreldelse."
StØttegruppen ber derfor Justiskomit6en om å innstille at Stortinget vedtar forslaget.

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem
Trond Dolva
Kurt Evert Stenbakk


Brevet som PDF-fil

Høringen på Stortingets Web-TV
Hele høringen på
Stortingets Web-TV

.....................................................................................
BAKGRUNN

I dag var det høring i Justiskomiteen vedr forslaget om å oppheve foreldelsesfristen for mordbrann.

Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen)

Representantforslaget fra Klinge og Greni

Stortinget opphevet i fjor foreldelsesfristen for en del straffbare forhold: incest, voldtekt og drap. Vårt inntrykk er at mordbrann ikke ble utelatt etter vurdering:

Representantforslag om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker

Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden