Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
11.03.03Snart 13 år siden brannulykken i Skagerrak - SCANDINAVIAN STAR MÅ ETTERFORSKES!

AV JAN HALVOR HARSEM, TALSMANN STØTTEGRUPPEN

Det nærmer seg 13 år siden brannulykken i Skagerrak. På tross av årene som har gått, anser ikke Støttegruppen ulykken for oppklart. I vedtektene som ble vedtatt for Støttegruppen i juni 1990, var første punkt i formålsparagrafen å arbeide for full kartlegging av det fullstendige hendelsesforløp knyttet til ulykken, dens forhistorie og etterspill. Lite visste vi den gang om hvor relevant dette formålet skulle vise seg, selv mange år etter ulykken.

Jan Harsem


SJØFORKLARING OG POLITI- OG PÅTALEMESSIG ARBEIDSDELING
Umiddelbart etter ulykken natt til 7. april 1990, ble det avholdt sjøforklaring i København. I januar 1991 ble rapporten fra det skandinaviske granskingsutvalget under ledelse av høyesterettsdommer Tore Schei presentert. Den politi- og påtalemessige etterforskingen ble skilt mellom Sverige, Norge og Danmark. Svensk politi gjorde tekniske undersøkelser ombord. Norsk politi etterforsket brannstiftelsen. Dansk politi etterforsket ansvaret for brudd på sjøsikkerheten.

REDERE OG KAPTEIN DØMT
I Norge ble etterforskingen av ildspåsettelsen henlagt, men politiet hevdet at en dansk statsborger (anonymisert, red), som selv omkom i brannen, sannsynligvis var brannstifteren. I Danmark var politiet klare: Kaptein Hugo Larsen, reder Henrik Johansen og rederidirektør Ole B. Hansen var ansvarlige for skipets elendige sikkerhet.

Etter anke til det danske høyesterett ble alle tre dømt til 6 måneders hefte. Hugo Larsen og Henrik Johansen har for lengst sonet sine dommer, mens Ole B. Hansen flyttet til Spania, og ble der til dommen i 1998 ble foreldet.

Kort tid etter brannkatastrofen kom forklaringen på hvem som var reder og eier av Scandinavian Star: Miami-rederiet Sea Escape, med postkasse også på Bahamas, hadde nettopp kjøpt skipet av Stena, og umiddelbart etterpå solgt det videre til Henrik Johansens selskap. Sea Escape hadde intet med driften av skipet å gjøre. Korrekt eier og reder var Henrik Johansen.


BEGRUNNELSE FOR STØTTEGRUPPENS ANMODNING OM NY ETTERFORSKNING AV 5. SEPT. 2002

Da Støttegruppen den 5. september 2002 anmodet dansk påtalemyndighet om å iverksette ny etterforsking, var det basert på en omfattende begrunnelse:

 • Spørsmål knyttet til overdragelse, rederansvar, eier- og forsikringsforhold for Scandinavian Star aldri er etterforsket. Retspresident Frank Poulsen i Sø- og Handelsretten bekrefter at dette ikke var tema for sjøforklaringen, som skulle kartlegge hendelsesforløpet.

  Granskingsutvalget bekrefter at de ikke etterforsket eierforhold, men forholdt seg til informasjoner mottatt fra rederiet. Politiet henviste i sin prosedyre til sjøforklaringen og granskingsutvalget. Således har verken sjøforklaringen, granskningsutvalget, politiet eller domstolene satt spørsmålstegn ved den versjon av reder- og eierforholdet som rederimiljøet selv presenterte.

 • Niels-Erik Lund, og ikke Henrik Johansen, var den 7. april 1990 registrert i Bahamas skipsregister som reder for Scandinavian Star. Registreringen skjedde den 30. mars 1990. Det forelå ingen signaler om at Lund kun var en overgangsfigur i rederrollen. Politiet konkluderte at rederen for Scandinavian Star hadde brutt loven, men etterforsket aldri hvem som var reder.

 • Brannforliset utløste en betydelig forsikringsgevinst. Politiet la til grunn at Henrik Johansen var eier og reder, men polisen er ikke tegnet på noen av Johansens kjente selskaper. I følge polisen er følgende tre selskaper de forsikrede: KS Scandinavian Star og Shipping Project, begge med adresse i London, og Sea Escape, med adresse Bahamas.

  Stena AB bekrefter at Sea Escape den 30. mars 1990 kjøpte Scandinavian Star for 10 300 000 USD. Samme dag ble skipet forsikret for 24 000 000 USD. Forsikringen ble tegnet i et forsikringsselskap som senere ble overtatt av CODAN.

 • Støttegruppen har troverdig informasjon fra en person, som etter en periode med kontakt innad i selskapet International Shipping Partners fikk informasjon om at det var foretatt kontante utbetalinger til de personer som lot seg dømme som redere etter Scandinavian Star. Disse informasjoner er formidlet til dansk påtalemyndighet.

 • International Shipping Partners er det sentrale selskapet i Niels-Erik Lunds virksomhet. Det var sammenfallende personkrets mellom Sea Escape og International Shipping Partners. Konseptet bak International Shipping Partners, er en meget klar indikasjon på at Henrik Johansen ikke var eier eller reder til Scandinavian Star, men en finansiell investor i virksomheten til Niels-Erik Lund.

 • Da vraket av Scandinavian Star i februar 1994 ble omsatt ved Admiralty Court i London var selskapet St. Thomas Cruises kjøper. International Shipping Partners skulle ivareta management. Kenneth Engström i International Shipping Partners fremstilte i pressen St. Thomas Cruises og ISP som nye aktører i forhold til skipet. Støttegruppen avdekket raskt den sammenfallende personkrets mellom St. Thomas Cruises, International Shipping Partners og Sea Escape.

 • I årene etter ulykken avdekket Støttegruppen en lang rekke kontakter mellom Henrik Johansen og Niels-Erik Lund, i strid med den forklaring at Sea Escape var selger uten andre relasjoner til Henrik Johansen. Forretningskomplekset til Niels-Erik Lund mottok investeringer fra Henrik Johansen også relatert til skipene Scandinavian Song og Sun Fiesta.

  I 1993 gikk dessuten Niels-Erik Lund, Louis Pietro og andre personer i kretsen rundt Sea Escape inn i Scarlett Line, som opererte bilferger over Øresund. Henrik Johansen startet Scarlett Line i 1990. Summen av transaksjoner mellom Niels-Erik Lund og Henrik Johansen bekrefter en tett sammenfiltring, uten at politiet har forsøkt å avdekke strukturen i disse relasjonene. Den versjon at eneste forbindelse mellom nettverket rundt Sea Escape og Henrik Johansen er en ren selger-kjøper relasjon, er definitivt smadret.

 • I april 1992 lå vraket av Scandinavian Star i Southampton, under tilsyn av Hans Bergmann og den filippinske maskinisten Gerard Guimbatan, ansatt i selskap relatert til Niels-Erik Lund. Støttegruppen fikk muntlig bekreftet at utgifter i Southampton ble betalt av selskaper kontrollert av Niels-Erik Lund. På dette tidspunkt var skipet offisielt kontrollert av Henrik Johansen.

 • Niels-Erik Lund og andre personer knyttet til Sea Escape, stiftet den 1. april 1990 en avdeling av International Shipping Partners i København, samme dag som Scandinavian Star ble satt i rute mellom Danmark og Norge. Støttegruppen legger til grunn at International Shipping Partners var tiltenkt operative interesser i tilknytning til Scandinavian Star.

I mars 2003 er det Støttegruppens oppfattelse at den foreliggende dokumentasjon plasserer Niels-Erik Lund nærmere den juridiske rederrollen enn Henrik Johansen, som ulykksalig investerte i en virksomhet hvor andre personer sto for den daglige og operative drift.

Den aktive tildekking av eierskapet og rederansvaret, uttalelser fra nye vitner, og informasjon om forsikringsforhold, gjør at Støttegruppen ikke kan ha tillit til den bastante konklusjon at den danske borgeren (anonymisert, red), satte ild på skipet. Vi frykter at den som satte ild på Scandinavian Star fortsatt er i live, og at ildspåsettelsen kan ha sitt opphav i forhold rundt eierskap, rederansvar og forsikring.

Det å reise en så alvorlig sak, mange år etter høyesterettsdom, sjøforklaring og sluttrapport fra granskningsutvalget, må ha en høy terskel. Den respekten for rettsapparatet har vi. Støttegruppen står overfor kompetente aktører: Domstoler, påtalemyndigheter, departementer og folkevalgte. Anmodningen om ny etterforsking hadde aldri blitt avsendt, dersom vi ikke baserte anmodningen på grundig dokumentasjon. Nå venter vi på myndighetenes respons.

Oslo, 11. mars 2003
Jan Halvor Harsem

Talsmann for Støttegruppen etter Scandinavian Star
Se også vårt brev med krav om ny etterforskning av 05.09.02 til Statsadvokaten i København, Fredriksberg og Tårnby

Vi i Støttegruppen har i årevis hevdet at Lund var den egentlige rederen bak skipet. Her kan du lese noe av det Støttegruppen tidligere har skrevet om eierforholdene:

Nyhetsarkiv

NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT


 


Startsiden
Startsiden