Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Overdragelse, eier- og forsikringsforhold aldri etter- forsket

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02

Du kan lese hele brevet her:OVERDRAGELSE, REDERANSVAR, EIER- OG FORSIKRINGSFORHOLD ER ALDRI ETTERFORSKET:
Den første anledningen til å granske disse forholdene fant sted ved sjøforklaringene etter ulykken. Referatene fra sjøforklaringen bekrefter at temaene aldri ble gransket med et kritisk utgangspunkt, utover de orienteringer som ble gitt fra rederigruppe- ringen selv.

Rettens formann, Frank Poulsen, har i ettertid uttalt at etterforsking av disse temaer ikke er en oppgave for sjøforklaringen. I følge Poulsen var dette politiets ansvar å etterforske. I januar 1991 ble rapporten fra det skandinaviske granskningsutvalget offentliggjort (NOU 1991: 1A). Rapportens kapitel 5 omhandler rederiet og over- dragelsen:

«Beskrivelsen tar utgangspunkt i hvordan eierforholdene til "Scandinavian Star" ville være når VR DaNo-gruppen var blitt eier av skipet. Hvorvidt eiendomsretten var gått over pr. 7. april 1990, har utvalget ikke tatt stilling til"..."Granskningsutvalget bygger under dette punktet i det alt vesentlige på det som kom frem under sjøfor- klaringen, politiforklaringene og opplysninger fra VR DaNo-gruppen. Når utvalget nedenfor refererer til opplysninger mottatt fra rederiet, menes opplysninger med- delt utvalget gjennom VR DaNo-gruppens advokat» ...

«Mellom selgeren, Sea Escape, og kjøperen, VR DaNo-gruppen v/ KS Scandinavian Star, var situasjonen at skipet rent faktisk var overtatt, men det var ikke fullt betalt. Overdragelsen var ikke registrert og SeaEscape hadde en form for salgspant. Hvem av dem som skal anses som eier er et økonomisk spørsmål som i det alt vesentlige dreier seg om økonomiske forhold og rettigheter mellom private parter. Det ligger åpenbart utenfor granskningsutvalgets oppgave å ta stilling til dette»...

Granskningsutvalget så bort fra den strafferettslige betydningen av en avklaring. De dommer som senere ble felt, bekrefter at spørsmålet om hvem som var reder og hvem som var eier heller ikke var gjenstand for politietterforsking - utover at man la til grunn de orienteringer som ble fremlagt av redermiljøets advokater. Det refereres ingen steder noen diskusjon om hvorvidt Henrik Johansen og Ole B. Hansen var de rette å tiltale og dømme for de lovbrudd som ble bevist å ha funnet sted.

Således har verken sjøforklaringen, granskningsutvalget, politiet eller den rettspro- sessen gjennom Sø- og Handelsretten og Høyesterett satt spørsmålstegn ved den versjon av reder- og eierforholdet som rederimiljøet selv presenterte. Dermed har også norsk politi lagt feilaktige fakta til grunn ved etterforsking av ildspåsettelsen.

 

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden