Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

6 måneders fengsel for de tre tiltalte

(Hentet fra Støttebulletinen nr. 8, sommeren 1994)

Leder Henrik Johansen, rederidirektør Ole B. Hansen og kaptein Hugo Larsen ble alle dømt til fengsel i 6 måneder da den endelige dommen i Scandinavian Star-saken falt i dansk Høyesterett 22. november 1993. Johansen og Hansen ble også frakjent retten til inntil videre å utøve rederivirksomhet.

T.h.: Mai 1990: Utbrent skip til kai i København. Foto: K.E. Stenbakk

Ett år etter at Sø- og Handelsretten hadde felt sin om 3. desember 1992, var det klart for behandling Høyesterett.

ENDELIG DOM FALT 22. NOVEMBER 1993
Sø- og Handelsretten ble de tre tiltalte kjent skyldig og dømt til henholdsvis 60 dag- ers fengsel for Hugo Larsen, og 40 dager for de to andre. Påstanden om å frata Henrik Johansen og Ole B.Hansen retten til å utøve rederivirksomhet ble ikke tatt til følge. Både de tre tiltalte og anklageren anket straffeutmålingen til Høyesterett. Behandlingen i Høyesterett var berammet til 16,17, 18 og 22. november 1993. Dommen falt 22. november.

FULGTE MED HELT TIL MÅL
De som fulgte Scandinavian Star helt til mål i den danske rettsprosessen, var jurist-ene med oppgaver i retten, presse fra Sverige og Danmark og en håndfull medlemmer i Støttegruppen. En person forsvant umiddelbart etter domsavsigelsen. På vei hjem til Norge samme kveld dukket vedkommende opp igjen på en lukket konferanse som det danske rederiforbundet hadde ombord. Så var altså rederne også til stede med sin observatør. De tiltalte var imidlertid fraværende.

Under de fire dagene rettsforhandlingene foregikk var det underlig å høre hvordan realitetene smuldret bort i finjus og argumentasjon om enkeltbegreper i visse para- grafer og tidligere dommer. Høyesterett valgte til slutt å skjære igjennom, og eta- blerte ansvarsforhold for det som faktisk forelå: Drift av sjøudyktig skip.

MAKSIMUMSSTRAFF
Den endelige dommen innebærer maksimumsstraff etter paragrafene i dansk lov om skibes sikkerhed, som tiltalen var tatt ut etter. Etter Scandinavian Star-ulykken har Folketinget i Danmark skjerpet strafferammene til maksimum to år. Begrunnelsen for å skjerpe straffen var de lave strafferammene som ble avdekket i Scandinavian Star-saken.

Som tidligere omtalt i Støttebulletinen, omfattet ikke tiltalen forhold i tilknytning til selve ulykken, da denne skjedde i internasjonalt farvann og skipet hadde Bahamas -flagg.

Norsk påtalemyndighet vurderte i sin tid om tiltale skulle tas ut i Norge, men kom til enighet med danske myndigheter om at saken skulle gå i Danmark.

STØTTEGRUPPENS KOMMENTAR:
Støttegruppen ga denne kommentaren til dommen i Dansk Høyesterett
22. november 1993:

Støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken mener at dommen i dansk høyesterett i dag er rettferdig. Ansvarliggjøringen av eiere og operatører har betydning for all skipsfart, og må føre til en slutt på at skip med myndighetenes velsignelse kan seile med hemmelig eierskap.

Støttegruppen

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden