Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

Ildspåsettelsen og politietterforskning

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

ILDSPÅSETTELSEN
Politiet i Oslo var tidlig ute med å hevde overfor de skadelidte at en dansk stats- borger (Anonymisert her. K.E.S.) sannsynligvis var den som hadde anstiftet brannen. En tremannsgruppe bestående av overlevende og pårørende etter ulykken har i flere år hevdet at indisiene mot NN er meget svake.

Det finnes ingen beviser mot vedkommende. Ingen tekniske funn knytter ham til brannen. Det er vanskelig å se at NN hadde noe motiv. Etterhvert som tildekkingen av eier- og rederansvaret ble kjent og forsikringsforholdene til Scandinavian Star ble kjent, har Støttegruppen kommet til at pyromanetterforskingen åpenbart er gjennom- ført på et mangelfullt grunnlag. Mye taler for at brannstiftelsen er gjennomført med et målrettet forsett, og ikke som en impulsiv handling, slik man legger til grunn at NN har utført.

På denne bakgrunn har Støttegruppen engasjert advokat Harald Stabell i Oslo til å ivareta sine interesser. Støttegruppen har ikke tillit til at det forelå et nødvendige grunnlag til å henlegge etterforskingen av ildspåsettelsen.

Ved alvorlige brannulykker vil spørsmål knyttet til eierskap og forsikringsutbetalinger være sentral informasjon å vurdere for politiet. Slike temaer ble aldri berørt i etter- forskningen av brannen på Scandinavian Star. I ettertid står det klart at norsk politi ved etterforskningen av brannstiftelsen burde anmode dansk politi om et uavhengig materiale som kunne dokumentere hvem som var ansvarlig reder - hvem som var eier - hvem som hadde tegnet forsikring for skipet, og hvem som mottok forsikringsopp- gjøret.

Rettssaken i Sø- og Handelsretten i 1992 og senere i Højesteret høsten 1993, om-fattet den lovstridige operasjonen av skip som ikke var sjødyktig. Dansk anklage-myndighet gjorde et meget godt arbeid ved å føre bevis for at Scandinavian Star ikke var i sjødyktig stand da skipet ble satt inn i ruten mellom Frederikshavn og Oslo den 1. april 1990. Problemet var den manglende etterforsking av hvem som var ansvarlig for dette alvorlige straffbare forhold. En fullstendig gjennomgang av alle forhold rundt dette spørsmålet er også relevant for å analysere ildspåsettelsen.

På denne bakgrunn anmoder Støttegruppen Statsadvokaten for København, Frede- riksberg og Tårnby om å gjenoppta etterforskingen av alle forhold knyttet til over- dragelse - eierskap - rederansvar - forsikringstransaksjoner av Scandinavian Star. Det presiseres at anmodningen nå må ses i lys av at ny etterforsking er relevant i forhold til lovbrudd som ikke er foreldet. Strafferammen for ildspåsettelsen ombord på Scandinavian Star vil i Norge være fengsel i 21 år. Slike forbrytelser foreldes etter 25 år.

STØTTEGRUPPENS KRAV OM NY ETTERFORSKING HAR FØLGENDE PRINSIPIELLE GRUNNLAG:

  • Det straffbare forhold at Scandinavian Star ble satt i brann er ikke foreldet

  • Rederansvar, eierskap, forsikringsforhold er relevant for pyromanetterforskningen

  • Rederiansvar, eierskap, forsikringsforhold er aldri etterforsket

  • Ny etterforskning av rederiansvar, eierskap, forsikringsforhold vil frembringe ny innformasjon

  • Rederiansvar, eierskap, forsikringsforhold er dansk påtalemyndighets ansvar å etterforske

Lagt ut på nett: 12.09.02


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden