Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Niels-Erik Lund unnlot å informe om Henriks Johansens rolle

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

NIELS-ERIK LUND UNNLOT I 1990 Å INFORMERE OM AT HENRIK JOHANSEN HADDE ET LANGT BREDERE OG TETTERE ENGASJEMENT I LUNDS SHIPPING-VIRKSOMHET ENN KUN SCANDINAVIAN STAR:
Først flere år etter ulykken var det klart at Niels-Erik Lund hadde tilrettelagt en rekke investeringer for Henrik Johansen - ikke bare i Scandinavian Star - men også i passa- sjerfergene Scandinavian Song og Sun Fiesta. For disse skipene var det aldri menin- gen at Johansen skulle være reder. Johansen var en finansiell investor med krav til avkastning og skattemessig gunstighet, mens Niels-Erik Lund og ISP skulle ha man- agement.

Engasjementet ble avdekket ved innsyn i regnskapene til Henrik Johansens Molarco-selskaper. Støttegruppen anser Lunds rolle som mer sammenfallende med rederrollen enn Henrik Johansens passive investorrolle. Konfrontert med disse opplysninger har Lund selv i 1995 hevdet at arrangementet rundt Scandinavian Star skilte seg fra Scandinavian Song og Sun Fiesta.

Dette hevdet Lund i samme samtale som det refereres til i pkt. 7. (Se hele saken ) Lund hevdet at Henrik Johansen var en finansiell investor for Scandinavian Song og Sun Fiesta, mens han for Scandinavian Star var reder. På bakgrunn av all annen in- formasjon som er samlet finner Støttegruppen det sannsynlig at driftsstrukturen til Scandinavian Star var som for Scandinavian Song og Sun Fiesta.

Det er sannsynlig at samtlige handler mellom Johansen og Lund-systemet var rene skatteopplegg hvor hensikten var å oppnå danske skattefradrag, og at eierskapet for skipene kun ble overført på papiret. Handlene var altså ikke reelle. Det er kun en grundig undersøkelse av alle de finansielle transaksjoner, de som berørte Scandinav- ian Star inkludert, som kan avdekke om det er likheter mellom samtlige skipstransaksjoner.

Så lenge den underliggende dokumentasjon vedrørende kjøp og salg av Scandinavian Star ikke er uttømmende undersøkt, gis det heller ikke svar på de spørsmål som Støttegruppen i alle år har stilt. Det er aldri anmodet om eller krevd fremlagt noen form for bankkvitteringer eller annen dokumentasjon på overførsel av penger.

I denne sammenheng skal det nevnes at Støttegruppen i årene etter ulykken orien- terte danske justismyndigheter om Henrik Johansens eierinteresser i Scandinavian Song på tross av fradømt rett til forretningsmessige aktiviteter innen skipsfart.

Danske myndigheter responderte aldri på disse informasjonene. For alt det Støtte-gruppen vet kan Henrik Johansen fortsatt ha kapital bundet i Niels-Erik Lunds ship- pingaktiviteter, utenfor dansk påtalemakts kunnskap - muligvis i strid med høyesterettsdommen.

Lagt ut på nett: 12.09.02


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden