Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Paragrafen som ikke gjaldt

(Hentet fra Støttebulletinen nr. 7, vinteren 1993)

Norges lover omtaler sjøsikkerhet. I straffelovens kapitel 30 - om forbrytelser i Sjøfarts- forhold - finner vi § 304 med følgende ordlyd:

Går fører av skip til sjøs med et sjøudyktig skip eller et skip som er tilbakeholdt i medhold av lov av 9. juni 1903 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighed §§ 24 og 34, eller gjør han forberedelser som tydelig viser at dette er hans hensikt, straffes han med fengsel inntil 3 år.

På samme måte straffes reder eller den som handler for reder, eller maskinsjef eller den øverste av styrmennene når han rettsstridig bevirker eller medvirker til at et sjøudyktig skip går til sjøs eller at det gjøres forberedelser som tydelig viser at dette er hensikten. Som medvirkning regnes også unnlatelse av å hindre at skipet går tilsjøs.

I høringsuttalelsen til stortingsbehandlingen av Scandinavian Star i februar, har Støttegruppen kritisert norsk påtalemyndighet for uviljen til å benytte norsk lov i skipsfartssammenheng. Vi har fremmet flere forslag utfra erfaringen med denne uviljen hos Riksadvokaten.

 

Lagt ut på nett: 12.09.02

 

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden