Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Politiet og opplysninger om Niels-Erik Lunds reder- ansvar

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

DEN ENE INFORMASJONEN ETTER DEN ANDRE BEKREFTER AT REDERANSVARET LÅ HOS NIELS-ERIK LUND
Etter hvert som den ene informasjon etter den andre bekrefter at rederansvaret for Scandinavian Star den 7. april 1990 lå hos Niels-Erik Lund, og person- og selskaps- kretsen rundt ham, ser Støttegruppen et mønster av handlinger og fortielser som har hatt det ene formål å plassere Henrik Johansen i rederrollen.

Det er illojalt overfor ulykkens skadelidte og den skandinaviske rettssikkerhet, dersom danske justis- og politiske myndigheter fortsetter å hevde at dette er informasjoner som var kjent og vurdert i prosessene som ledet frem til de felte dommer i Høyeste- rett.

Det er korrekt at enkelte dokumenter forelå allerede etter ulykken, men de ble ikke benyttet relevant. For eksempel ble den danske ambassaden i London anmodet om å avklare registreringsforholdene til Scandinavian Star. I juli 1990 svarer ambas- saden at Scandinavian Star korrekt nok er registrert på SeaEscape.

Det er med andre ord korrekt at denne enkeltstående informasjon forelå, men dette kan ikke være et argument mot Støttegruppen, i og med at man ikke benyttet informasjonen til å etterforske i den retning informasjonen pekte.

Tvert imot ble informasjon av denne type korrigert mot redermiljøets egne forklar- inger. Summen av de erfaringer Støttegruppen har gjort frem til dags dato er akku- mulert til en sterk overbevisning om at skipets ansvarlige reder og rederi ikke er stilt til ansvar for den lovstridige drift av Scandinavian Star.

Ved at disse forhold aldri ble vurdert under pyromanetterforskingen, har Støtte- gruppen ikke tillit til den konklusjon at det var vedkommende danske statsborger (anonymisert, K.E.S.) som satte ild på skipet. Støttegruppen frykter at den som satte ild på Scandinavian Star fortsatt er i live, og at ildspåsettelsen har sitt opphav i forhold rundt eierskap - rederansvar og forsikring.

STØTTEGRUPPENS HOLDNING I DAG ER FØLGENDE:
Salget av Scandinavian Star fra SeaEscape til KS Scandinavian Star var en konstruk- sjon som ikke reflekterte noen reell overføring av rederansvaret. Motivet for denne konstruksjon var å sikre kapitalavkastning ved gunstige skattemessige effekter og lønnsom fergedrift i regi av SeaEscape / International Shipping Partners.

Før den 7. april 1990 foreligger ingen dokumenter som knytter Scandinavian Star til Henrik Johansen som ansvarlig reder. KS Scandinavian Star var ikke registrert i noe dansk register. I forsikringspapirene har kommandittselskapet adresse i London, uten at dette bekrefter Henrik Johansen som kommandittist. KS Scandinavian Star var sannsynligvis en ren papirkonstruksjon. Først i august 1990 mottok skipsregisteret på Bahamas salgsmelding fra SeaEscape til kommandittselskapet, nå med adresse Gammel Kongevej.

Skipsregisteret aksepterte at salgsmeldingen ble tilbakedatert til 5. april 1990, som er den dato overdragelsen fra SeaEscape til KS Scandinavian Star ble registrert med i registeret. Støttegruppen anser det som sannsynlig at Henrik Johansens tilknytning til Scandinavian Star dreier seg om ønsket om å gjøre en skattemessig og lønnsomhets- messig gunstig investering av kapital som ble frigjort ved salget av hans selskap Vognmandsruten.

Niels-Erik Lund kunne tilby et komplett konsept som sikret både skattemessige fra- drag, utsikter til driftsmessig avkastning, og ivaretakelse av alle driftsmessige utford- ringer for operasjonene av de tre skip det var aktuelt for Henrik Johansen å investere i. Det er åpenbart at politiet og domstolene på et uavhengig grunnlag burde vurdere om Niels-Erik Lund etter det som nå er kjent sto nærmere den ansvarlige rederrollen enn Henrik Johansen.

Med sin dype økonomiske involvering i selskapskomplekset til Niels-Erik Lund, var Henrik Johansen sjakkmatt da ulykken inntraff. Alle ansvarlige tok et skritt tilbake. Henrik Johansen sto alene igjen som den ansvarlige reder for et skip han knapt hadde sett. Dersom Henrik Johansen hadde ført et effektivt forsvar ville han samtidig satt hele sitt økonomiske fundament på spill. Ved å hevde de reelle operasjonelle forhold bak Scandinavian Star ville Henrik Johansen samtidig angripe det forretningsmessige kompleks for drift av skip som han hadde investert sin kapital i.

Det burde vært politiets oppgave å frembringe de korrekte sammenhenger knyttet til driften av Scandinavian Star. Politiet i Oslo burde på sin side markert at eierskap og forsikring var sentrale momenter også ved etterforsking av ildspåsettelsen.

Lagt ut på nett: 12.09.02


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden