Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Politiet og et rettsamfunns plikter

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

ET RETTSSAMFUNN PLIKTER å sikre at ofre for kriminelle overgrep ikke står alene som individ mot overgriperen. Dette er også forebyggende for hele samfunnet. De skadelidte etter Scandinavian Star burde kunne forvente at statsmaktens retts- apparat garanterte for korrekt etterforsking og eventuelt senere offentlig anklage for domstolene.

Dette har ikke fungert i Scandinavian Star-saken. Det norske justisdepartements juridiske rådgiver i 1996, Erik Røsæg, i dag professor ved Nordisk Institutt for Sjø- rett, formulerte dette presist. Røsæg argumenterte i klartekst mot Støttegruppens politiske krav om bedre kontrollordninger for eier- og rederansvar til skip.

Støttegruppen pekte på de betydelige konsekvenser uansvarlig skipsfart kan få for passasjerer, besetning, materielle verdier og miljøet i havet og ved kysten. På vegne av det norske Justisdepartementet pekte Røsæg på muligheten for erstatninger som mer relevant enn etablering av slike kontrollordninger.

Støttegruppens oppfatning er at rettssikkerhet ikke kan gjøres opp i cash. Aktører på ethvert samfunnsområde må kunne stilles til ansvar både økonomisk og strafferettslig. Det er et klart trekk at sjørettslige miljøer fokuserer økonomisk kompensasjon, og glemmer samfunnet behov for å kunne gjøre gjeldende straffeansvar.

KONKLUSJON:
Støttegruppen for pårørende og overlevende etter Scandinavian Star-ulykken an- moder Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby om å gjenoppta etterforskningen av alle forhold knyttet til eierskap - rederansvar - forsikringstrans- aksjoner og overdragelsen av Scandinavian Star.

Etterforsking av disse temaer er av stor betydning for etterforsking av ildspåset- telsen, som fikk katastrofale følger natten til 7. april 1990. Brannstiftelsen på Scandi- navian Star er et lovbrudd som ikke er foreldet. I motsetning til den beslutning Rigs- advokaten fattet ved Støttegruppens anmodning om ny etterforsking i 1996, kan vår anmodning denne gang ikke avvises med foreldelse som begrunnelse.

DESSUTEN HAR NY INFORMASJON I ÅRENE ETTER 1996 styrket de sammenhenger som Støttegruppen frykter har vært de reelle til forklaring av rederansvaret og ilds- påsettelsen. Støttegruppen vil gjerne møte Dem for nærmere å utrede de momenter vi her har presentert, og kommer gjerne til København i den anledning. Eventuelt er De meget velkommen til møte med samme formål i Oslo.

Lagt ut på nett: 12.09.02


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden