Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:
 
SE OGSÅ:

 

Tre år fra Skagerrak til Stortinget - Del 1

(Hentet fra Støttebulletinen nr 7, vinteren 1993. Noe omredigert. K.E.S.)

Scandinavian Star brant natt til 7. april 1990. Fra den første tiden etter ulykken ble Stortinget lovet anledning til å følge opp ulykken ved en Stortingsmelding.

Over til høyre: Stortingsmelding 63. Det gjenstår mye arbeid før vi kommer til bunns i tragedien. Spørsmål er: Hva gikk galt, og hvordan kan vi forhindre at slikt skjer igjen?

Dette har politikerne slått seg til ro med, og så har tiden gått. Dermed har det jevne trykket i saksbehandlingen for å bedre sikkerheten a tatt i opinionen. Støttegruppen har derimot forsøkt å samle kunnskap om hva som skjer, for å bevare presset for bedre sikkerhet frem til stortingsbehandlingen. Mye tid har gått med til informasjon og meningsytring.

STORTINGSBEHANDLING I FEBRUAR
Sist sommer (1992) kom den ventede meldingen. Gangen videre er behandling i fagkomiteen i Stortinget. Nå står vi foran det politiske sluttoppgjøret etter ulykken. Sjøfarts- og fiskerikomiteen avleverer sin innstilling 18. februar 1993. Etter dette går det kort tid til Storting behandler Scandinavian Starmeldingen i plenum. På side 29 i dette nummeret av Støttebulletinen finner du Støttegruppens høringsuttalelse til Stortinget gjengitt i sin helhet.

IKKE BARE SCANDINAVIAN STARHandelsminister Bjørn Tore Godal la fram på vegne av UD Stortingsmelding 63 om Scandinavian Star.

I løpet av disse tre årene har statsråder med ansvar for meldingen kommet og gått. Handelsministere, justisministere, utenriksministere miljøvernministere og kommunalministere har hatt viktige problemstillinger på sitt bord.

Selv om meldingen bærer navnet etter ulykkesskipet Scandinavian Star, er det retningslinjene for drift av passasjerskip i norske farvann i fremtiden som trekkes opp. Det dreier seg derfor om sikkerhet til sjøs i vid betydning.

NASJONALE SÆRKRAV ELLER FLAGGSTATSUVERENITET
Stortinget skal ta stilling til konkrete forslag om tekniske sikringstiltak og bedring av kompetansen til besetning og rederiorganisasjon men også prinsippspørsmål om Norge kan kreve kvalitet av skip i våre havner, selv om kravene går utover det som er nor- men i de internasjonale konvensjonene. Dette vil i såfall, bryte med flaggstatenes suverenitet, et prinsipp som hittil har hatt stort gjennomslag.

FREM TIL STORTINGSMELDINGEN
Etter Scandinavian Star-ulykken har den offentlige oppfølgingen av ulykken tatt snart tre år. To utvalg har levert omfattende rapporter. som begge munnet ut i en rekke anbefalinger om tiltak for å bedre sikkerheten.

JANSEN-UTVALGET
Underdirektør Emil Jansen i Sjøfartsdirektoratet ledet et utvalg som vurderte pas-sasjerskips sikkerhet (Jansen-utvalget). Utvalget kom med 18 konkrete anbefalinger på tekniske sikringstiltak og tiltak som skulle bedre mannskapets og rederiets rutiner og kompetanse.

DET SKANDINAVISKE GRANSKNINGSUTVALGET
Etter avtale mellom de skandinaviske regjeringer ble det også opprettet et skandi- navisk granskningsutvalg under ledelse av høyesterettsdommer Tore Schei (Schei-utvalget). Medlemmene i utvalget var foruten Tore Schei:

  • Professor ved NTH, Stian Erichsen

  • Generaldirektør i den svenske Havarikommissionen, Olof Forssberg

  • Overskibesinspektør i den danske Søfartsstyrelsen, Knud Skaareberg Eriksen

  • Divisionschef i det danske Farvandsvæsenet, Svend Bojesen

  • Og professor ved Universitetet i Oslo, Knut Kaasen, som ble oppnevnt etter forslag fra Bahamas.

GRANSKNINGSUTVALGETS ARBEID
Granskningsutvalgets arbeid munnet ut i over 30 anbefalinger. Her ble ikke bare teknisk og operasjonelt standard trukket inn, men også spørsmål om obligatorisk ulykkesforsikring, arbeidsmiljøet ombord, klasseselskapenes praksis med kontroll av skipene og forholdet mellom havnestatenes rett til å stille krav og flaggstatens suverenitet.

Et brudd med norsk skipsfartspolitikk, var holdningen om at anbefalingene skulle gjelde alle passasjerskip i rute på skandinavisk havn. Man ønsket altså å gi pålegg også til skip som seilte under andre lands flagg.

Fortsetter med de fem hovedanbefalingene som ble presentert 31. januar 1991:

 

Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT
AV HELE
ARTIKKELEN

Startsiden
Startsiden