Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Skandaløs protest mot amerikansk lovforslag

Norge - to år etter Scandinavian Star
Etter Scandinavian Star-ulykken foreslo det skandinaviske granskningsutvalget skjerpede arbeidstidsbestemmelser for passasjerskip i rute på Skandinavia.

(Hentet fra Støttebulletinen, nr. 7 vinterern 1993)
Over til høyre: Fra det skandinaviske granskningsutvalgets pressekonferanse 31. januar 1991 i Oslo.
Nå fremtrer utvalgets arbeid som et spill for galleriet i den første fasen, da oponionen krevde at sikkerheten måtte skjerpes. Protesten mot Clay bill står som toppen av aktiv motarbeiding.


I SKARP KONTRAST
: 29. april 1992 ledet Norge an i en skarp protest mot et ameri- kansk lovforslag med tilsvarende innhold. Det er kongressrepresentanten William Clay som sammen med 8 andre kongressrepresentanter ønsker å komme utnyttingen av billig arbeidskraft på skip i trafikk på amerikanske havner til livs.

SCANDINAVIAN STAR - RELEVANT
Sikkerheten til sjøs skal etter forslaget sikres bedre, ved at det innføres amerikanske krav til arbeidsforholdene. Dette vil berøre både mannskapets størrelse og hviletid. Forslaget er svært relevant i forhold til Scandinavian Star, hvor besetningen arbeidet fra kl. 6-7 om morgenen til midnatt.

PENGER UNDER BORDET
Det er ingen hemmelighet at avtaler godkjent av ITF (den internasjonale transport-arbeiderføderasjonen) ikke behøver å bety at alt er i orden. ITF har selv hevdet at deres representant i Portugal, som godkjente portugisernes avtaler på egne av ITF, antakelig fikk penger under bordet. Et annet forhold, som ikke handler om lønns- vilkårene, er den sikkerhetsrisiko som oppstår hvis besetningen ikke har skikkelige arbeids- og hvileforhold.

ANBEFALINGEN
Det skandinaviske granskningsutvalgets forslag fra 31. januar 1991 tok utgangspunkt i disse erfaringene, og hadde følgende ordlyd:

«Etter utvalgets mening viser undersøkelsene omkring Scandinavian Star at det er mangler ved regelverket om arbeidstiden om bord på skip. Disse manglene må rettes omgående. Utvalget anbefaler derfor at det innføres krav om at alle skip som går i passasjerrute på skandinavisk havn skal ha arbeidsavtale som sikrer besetningen søvn og annen hvile i slik utstrekning at arbeidsoppgavene kan utføres på sikker måte. Videre bør det stilles krav om at det skal føres arbeidstidsjournal om bord i slike skip.»

SLIK LYDER PROTESTEN FRA NORSK UD
To år etter at anbefalingen forelå, var den hverken tatt til følge eller behandlet noe sted. 29. april 1992 presterte i tillegg utenriksdepartementet å instruere den norske ambassadøren i Washington til å overbringe følgende budskap til amerikanske kon- gresskomiteer:

I am writing you in regard to legislation which would extend the coverage of certain US Labor laws to foreign flag ships. The bill, HR 1126, was approved late February by the Labor Standard Subcommittee. On behalf of the Governments of Belgium, Den- mark, Finland, France, Germany, Greece, ltaly, Japan, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, United Kingdom and thee EC Commission I would Uke to express our grave concern at this proposal.

The HR 1126 would contravene custumary international law and practice under which flag states remain solely responible for the application of labor and other similar laws to ships on their registries. Our governmenis continue to attach great importance to these principles.
(Undertegnet ambassadør Kjeld Vibe)

... Altså en kraftig protest mot forslaget, fordi det fratar flaggstaten suverenitet over skipet.

STØTTEGRUPPEN REAGERER
Styret i Støttegruppen reagerer kraftig på at Utenriksdepartementet så klart under- graver en anbefaling som granskningsutvalget mente måtte følges opp umiddelbart. Det vil være umulig for Skandinaviske myndigheter å følge granskningsutvalgets an- befaling så lenge protesten står fast. Støttegruppen skrev i sommer til det norske Utenriksdepartementet, fagorganisasjoner i Sverige og Norge, norske aviser samt amerikanske myndigheter, og uttrykte vårt sjokk over protesten som var levert USA.

BEKLAGET OVERFOR FORSLAGSSTILLERNE
Overfor den amerikanske kongressen, regjeringen og de ni forslagsstillerne, har vi beklaget protesten. Vi har samtidig informert om anbefalingen som forelå etter Scandinavian Starulykken, og som nå overkjøres av utenriksdepartementet før den har fått politisk behandling i Stortinget.

 

Løpeseddelen Støttegruppen delte ut.

  1. De skadelidte og samfunnet kan lettere sette strek for Scandinavian Star når korrekte informa- sjoner om ansvarsforholdene erkjennes offentlig, selv om lovbruddene er foreldet. Retspresident Frank Poulsen i Sø- og Handelsretten har i Jyllandsposten anbefalt offentlig undersøkelse.

  2. Politikerne må få kunnskap om hvordan ansvaret for uforsvarlig rederidrift i dag blir tildekket. Dette er viktig for at lovgiverne blant annet kan vurdere:
Til venstre: Løpeseddelen vi delte ut
  • Å innføre kontroll med hvem som er eiere og redere til skip i alle de nordiske land

  • Å innføre obligatorisk ansvarsforsikring med objektivt ansvar for all skipsfart

  • Å sikre at sjøforklaringsinstituttet korrekt kartlegger eier- og ansvarsforholdene til skip

  • Å forlenge foreldelsesreglene for lovbrudd til sjøs

Torsdag 22. mai 1997 har Folketinget forespørselsdebatt om Scandinavian Star-saken. Skal det danske justisministeriet fortsatt fungere som advokatkontor for de virkelige Scandinavian Star-rederne og deres mektige venner? Kan vi imøtese kon- krete svar og en offisiell vurdering av det omfattende materialet som blant annet Jyllandsposten har presentert i en rekke reportasjer i april og mai?

 

Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden