STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


POLITITISK BEHANDLING

Skjerper straff for redere og kaptein

Danmark skjerper straff for brudd på sjøsikkerhet

(Hentet fra Støttebulletinen nr. 7, vinteren 1993)

I DANMARK ENDRER FOLKETINGET LOV OM SKIBES SIKKERHET
Det var §§ 23 og 24 i denne loven, samt strafferammene i § 28, som utgjorde tiltalegrunnlaget for straffesaken mot kapteinen og rederne i Scandinavian Star-saken i høst.

Daværende industriminister, Anne Birgitte Lundholt la 20. oktober 1992 frem lovendringene for Folketinget, hvor forslaget ser ut til å få tilslutning fra alle leire. Lovendringene går bl.a. ut på at det skal opprettes arbeidsmiljøråd innen den maritime sektor, og at avsendere av gods får større ansvar for å informere om hva slags gods det er de sender.

Det som er viktig i forhold til Scandinavian Star-saken, er skjerpingen av strafferammene i lovens § 28. Da rettssaken gikk, var maksimal strafferamme 6 måneders hefte eller bøter. Den foreslåtte lovendringen innebærer at lovbrudd, ut over bøter eller hefte, kan straffes med fengsel i inntil I år.

Hvis lovovertredelsen medfører skade på barn eller unge, eller forbrytelsen er utført med formål å spare penger, øker strafferammen til hefte eller fengsel i inntil 2 år.

Det var Scandinavian Star-saken som satte i gang arbeidet med å skjerpe strafferammene. De milde dommene i desember førte til at saksbehandlingen ble utsatt, da mange ønsket ytterligere skjerping enn det som er foreslått. Nå ser det likevel ut til at de foreslåtte lovendringene blir vedtatt.

Lagt ut på nett: 27.08.02


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]