Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN

 

Støttegruppens krav om strakstiltak

STØTTEGRUPPEN KREVDE FØLGENDE STRAKSTILTAK Samme dokument i PDF-format.
(Hentet fra Støttebulletinen vinteren 91/92, Nr 5)

Støttegruppen fremmet følgende krav om strakstiltak i 16 punkter til norske myn- digheter enten gjennom internasjonale avtaler eller i form av særnorske krav for passasjerskip som trafikkerer norske havner:

 1. For at det skal gis anledning til å drive rutefart på norske havner med passasjerskip eller ferger som kan ta passasjerer, må det før virksomheten igangsettes innhentes tillatelse fra norske myndigheter.

 2. Regjeringen må straks innføre obligatorisk havnestatskontroll av samtlige passasjerskip inkl. ferger som regelmessig anløper norske havner.

 3. Det må straks utarbeides og iverksettes et regelverk som stiller krav til rederiet eventuelt operatøren om at det blir etablert et tilstrekkelig støtteapparat i land for en forsvarlig drift av skipet.

 4. Beredskapsplaner for drift av skipet må foreligge og være godkjent av skips- kontrollen. Alle besetningsmedlemmer må ha gjennomgått godkjent sikkerhets- kurs. 90% av besetningsmedlemmene må forstå og snakke et skandinavisk språk.

 5. Regjeringen må straks sørge for å styrke Sjøfartsdirektoratets kompetanse og kapasitet. All kontroll av beredskapsplaner, sikkerhetsnivå, beredskapsøvelser mv. må overføres fra klasseselskapene til Sjøfartsdirektoratet ved Skipskontrollen.

 6. Automatiske sprinkleranlegg i alle fellesrom inklusive korridorer, trappeløp og andre rømningsveier. Dette kravet gis tilbakevirkende kraft også for eksisterende skip.

 7. Automatiske brannmelde- og alarmanlegg med røkdetektorer i alle fellesrom inklusive korridorer og andre rømningsveier i samsvar med det som gjelder for norske hoteller. Anlegget må ha automatisk melding til broen om hvor brannen er utløst. Lydstyrken målt i alle lugarer og fellesrom skal være minimum 80 dB og minimum 10 dB over bakgrunnsstøyen. Dette kravet gis tilbakevirkende kraft også for eksisterende skip.

 8. Installasjon av slukkeapparater og - utstyr tilsvarende det som kreves for norske hoteller.

 9. Høyttalere som er tilkoblet et sentralt anlegg skal monteres i alle lugarer, korridorer, trapperom og på dekk. Høyttaleranlegget skal være dimensjonert slik at lydstyrken er minimum 80 Db og minimum 10 dB over bakgrunnsstøyen.

 10. Ved branntilfelle skal ventilasjonsanlegget for lugarene overstyres slik at eventuell omluft blir utkoblet og maksimalt med friskluft blir tilført. Skipskontrollen må påse at nødvendige instrukser for drift av ventilasjonsanlegget ombord forefinnes og at nøkkelpersoner læres opp.

 11. For nye skip må grensen for varmeverdien for overflatematerialer settes maksimum 25 MJ/kvm. Materialene må ved brann ikke kunne utvikle røykgasskomponenter.

 12. Merking av alle fluktveier monteres nede ved gulv og med lysende symboler.

 13. Sjøfartsloven og relevante deler av straffeloven må fornyes med fokusering på ansvarsplassering.

 14. Nye objektive erstatningsregler må innføres inklusive tvungen ansvarsforsikring.

 15. Begrensningen i rederienes ansvar for personskade må oppheves.

 16. Permanent havarikommisjon for ulykker til sjøs må nedsettes.

Støttegruppen krever at regelverket for sikkerheten til sjøs endres raskere i retning av økt sikkerhet enn det en prosess alene i internasjonale organer kan makte.

I tråd med Schei-utvalgets rapport, må Norge, som en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, gå foran med særregler, som i tillegg til å bedre sikkerheten for passasjerer på våre egne havner, kan ha pådriverfunksjon i IMO prosessen.

Lagt ut på nett: 20.08.02

 

Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden