Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN

 

Utdrag fra Støttegruppens høringsuttalelse til Scheirapporten

17. desember overleverte Støttegruppen sin høringsuttalelse til Scheirapporten til Justisdepartementet. Samme dokument i PDF-format.
(Hentet fra Støttebulletinen vinteren 91/92, Nr 5)

Høringsuttalelsen er deretter blitt spredt til politikere på Stortinget, til saksbehandlere i Justis- og Handelsdepartementet og til Sjøfartsdirektoratet. Høringsuttalelsen vil bli fulgt opp med møter på Stortinget og med de aktuelle departementene.

Rapporten «Scandinavian Star»- ulykken 7. april 1990 NOU 1991: 1A fra nedsatt «utvalg for å granske forholdene omkring passasjerfergen «Scandinavian Stars» brannhavari 7. april 1990» senere kalt Schei-utvalget, er i utgangspunktet for den tekniske delen, et solid og godt underbygget dokument. Schei-utvalgets hoved- anbefalinger i rapporten når det gjelder brannsikringstiltak bifalles av Støttegruppen.

SVAKHETER OG INNVENDINGER MOT RAPPORTEN
Rapporten er meget omfattende og inneholder store mengder informasjon og detaljer. Dette er nødvendig for å bringe klarhet i, så langt det er mulig i ettertid, flest mulige årsaker som på en eller annen måte kan ha fått innflytelse på utviklingen av kata- strofebrannen.

Rapporten lider imidlertid av flere svakheter. Først og fremst ved at den er vanskelig tilgjengelig. Ikke bare på grunn av sitt omfang og sin detaljrikdom som naturligvis er positivt, men på den måten stoffet er presentert. En annen innvending mot rap- portens tilgjengelighet og riktig forståelse er at endel viktige og sterke påstander i teksten blir avrundet og til dels gjort «tannløse»i oppsummeringen. (Schei-rapporten kap. 3).

Scheiutvalget har ikke under sin egen oppsummering maktet å få frem alle virkelige viktige poeng i rapporten. En rekke viktige poeng er «gjemt bort» i teksten og dette medfører at hele rapporten må leses i sammenheng for at den totale forståelse av årsaksforholdene skal oppnås.

Det er et stort minus ved rapporten at Schei-utvalget ikke har gått dypere inn i de virkelige årsakssammenhenger bak brannkatastrofen på Scandinavian Star.

At en slik ufattelig tragedie kunne skje pga. en gruppe menneskers (skipsledelsen) udugelighet og en annen gruppe menneskers (rederiet) grenseløse pengebegjær, uten at de danske og norske myndigheters ansvar for manglende kontroll blir nevnt sterkere enn: «Men etter utvalgets mening kan danske og norske myndigheter ikke helt fritas for kritikk», grenser til det uforståelige.

Eierforholdene til skipet viet liten oppmerksomhet
Og det er meget beklagelig at ikke det virkelige eierforholdet av skipet blir viet mer oppmerksomhet, da dette er helt vesentlig for en totalvurdering av ansvarsforholdene.

Scheirapporten inneholder sterk kritikk av rederi, mannskap og skipets tilstand. Flere av offiserene, spesielt kaptein Hugo Larsen, er gjenstand for hard dom. Scandinavian Star var en brannfelle. Rømningsveiene var dødsfeller, skiltingen var elendig, brann- dører sto åpne, livsfarlige materialer var brukt, brannanlegget virket dårlig.

  • Scandinavian Star var i meget dårlig teknisk stand. Det var blant annet betyde- lige mangler ved redningsutstyret og varslingsutstyret. Båten bar preg av elendig vedlikehold.

  • Lloyds har forsømt seg. Det som skulle være et betydelig sikkerhetselement - klassifiseringsselskapets kontroll - avdekkes som noe annet i Schei-rapporten.

  • Offiserene bidro til at skipet ikke var sjødyktig. Båt- og brannøvelse var ikke avholdt. Sikkerhetsutstyret var ikke kontrollert.

  • Kapteinen satte skipet i drift uten at sikkerhetsregler ble fulgt. Han og førstestyrmannen tok ikke det første branntilløpet alvorlig nok - passasjerene ble ikke vekket.

  • Under enhver skipsbrann må alarmering av passasjerer og besetning ha første prioritet.

  • Kapteinen utløste ikke samtlige branndører, han manøvrerte ikke skipet i forhold til røykutviklingen, han sviktet med alarmgivningen, han ga mangelfull og uriktig informasjon til omverdenen, han organiserte ikke redningsaksjonen, han anmodet ikke om hjelp til røykdykking eller slukking.

  • Kapteinen forlater skipet med siste livbåt mens det ennå er 30 levende passasjerer ombord.

  • Førstestyrmannen sviktet fatalt etter det første branntilløpet ved at han anmodet passasjerene til å gå tilbake til lugarene, isteden for å alarmere dem.

  • Rederiet var useriøst. Hensynet til sikker drift var tilsidesatt. Viktigste oppgave var å få skipet i drift og tjene penger. Bemanningen ble forsert. Besetningen på alle nivåer hadde ikke forutsetninger for en effektiv innsats da brannen oppsto.

Lagt ut på nett: 20.08.02

 

Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden