Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET

 

Havnestatkontroll og avdekking av rederansvar

Scandinavian Star og andre skipsulykker viser at det ikke skjer noen avklaring eller kontroll av hvem som er korrekte rettssubjekter på redernivå. Ingen europeiske havnestater kontrollerer hvem som er eier eller reder til skip når det gjennomføres havnestatkontroll.

Scandinavian Star, nå Regal Voyager


Rederienes ISM-sertifisering (*) er ikke nok for å sikre innsyn. Hvert skip må føre dokumentasjon som avklarer skipets eierforhold, hvilken landbasert enhet skipets besetning forholder seg til, samt dokumentasjon på skipets forsikringer.

Støttegruppens holdning er at alle nasjoner som underskriver internasjonale kon-vensjoner for skipsfarten, snarest må bekrefte at landet også har lovhjemmel for å straffe ansvarlig reder ved alvorlige brudd på konvensjonenes innhold.

ARBEIDET FOR OBLIGATORISK ANSVARSFORSIKRING MED OBJEKTIVT ANSVAR MÅ VIDEREFØRES
Det er viktig at fremtidige skadelidte, enten det er besetningen, passasjerer, kystmiljøer eller eiere av materielle verdier, har trygghet for dekning av økonomisk tap.

Det er viktig at nasjonale sjøfartsadministrasjoner ikke er for tett forbundet med nasjonal skipsfartsnæringen. I Norge bør sjøfartsadministrasjonen avløses av en ny modell. Administrasjonen av norsk skipsfart kan knyttes tettere opp til de nasjonale skipsregistrene. Skipskontrollen bør være en uavhengig enhet med ansvar for flaggstat- og havnestatkontroll.

I FORBINDELSE MED HAVNESTATSKONTROLLEN HAR VI DISSE FORSLAGENE:

  1. Nasjoner som ratifiserer konvensjoner for sikkerhet til sjøs, må også ha lovhjemmel som gir rederen straffeansvar for alvorlige brudd på innholdet i konvensjonene. Straffeansvaret må omfatte både redere til skip under landets eget flagg, og redere til utenlandske skip i havnestatens farvann. Det må være straffbart for rederen å operere substandard skip.

  2. Det sikres innsyn i eier- og ansvarsforholdene til skip. Opplysninger som må foreligge er hvem som gir ordre til skipets kaptein, hvor de operative beslutninene på redernivå fattes, og hvem som har tegnet forsikring for skipet.

  3. Nasjonale sjøfartsadministrasjoner bør ha klare skillelinjer mellom nasjonale næringsinteresser og kontroll av skip under eget og fremmede flagg.

  4. Enkelte land, blant andre Norge, pålegger sjøfartsadministrasjonen taushetsplikt omkring kritikkverdige forhold som avdekkes på skip. Slik taushetsplikt må fjernes av hensyn til forbrukerne og miljøet.

  5. Det må snarest innføres obligatorisk ansvarsforsikring med objektivt ansvar for all kommersiell skipsfart.

Støttegruppen
Oslo, 20. juni 1999

* ISM-koden/sertifisering omhandler sikker drift av skip og forholdet til det ytre miljø og gjelder så vel for landorganisasjonen som for skipene.
Se ev. for nærmere opplysninger.:http://www.sis.no


Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden