Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
FORKORTELSER 

Noen forkortelser og utvalg som ble satt ned etter brannen på Scandinavian Star

SOLAS
Forkortelse for Safety of Life at Sea, internasjonale minimumsregler om sikkerhet til sjøs. Det fins et regelverk fra 1960 og et fra 1974 - som er justert fram til i dag.

IMO
FNs skipsfartsorganisasjon (International Maritime Organization), har ansvaret for internasjonale konvensjoner om regelverket til sjøs.

NIS
Norsk internasjonalt skipsregister av bekvemmelighetshensyn, opprettet i 1987. Over 50% av den norskeide skipsflåten var da under utenlandsk flagg. Skip som seiler på Norge kan ikke være med i NIS, men må registreres i det norske ordinære registeret, NOR.

DET SKANDINAVISKE GRANSKNINGSUTVALGET eller SCHEI-UTVALGET
Oppkalt etter lederen, høyesterettsdommer Tore Schei (utnevnt til høyestretts-justitiarius i 2002). Mandatet var å undersøke årsaken til brannen på Scandinavian Star og finne ut hvorfor omfanget av katastrofen ble så stor. Utvalget hadde til oppgave å gå gjennom skipets tekniske standard og utrustning. Det skulle også stille spørsmål om mannskapet fungerte tilfredsstillende og om nasjonale og internasjonale regler og interne regler ble fulgt.

Utvalget skulle også vurdere om regelverket for drift av passasjerer er godt nok. Ar- beidet til utvalget som ble lagt fram som vedlegg til Skipsfartsmeldinga i Stortinget våren 1991, var ikke juridisk bindene når det gjaldt straffeansvar, men fikk betydning for framtidig regelverk for sikkerheten til sjøs.

JANSENUTVALGET
Utvalg nedsatt av Sjøfartsdirektoratet umiddelbart etter brannen på Scandinavian Star, oppkalt etter assisterende sjøfartsdirektør, Emil Jansen, med representanter fra ulike myndigheter, klasseselskapene Veritas og Lloyds, samt rederne og sjømanns- organisasjonene. Oppgaven for utvalget var å vurdere «passasjerskips sikkerhet og havnestatkontroll av fremmede skip i norske havner».

Utvalget skulle også vurdere «gjeldende nasjonale og internasjonale brannsikrings-regler på bakgrunn av den senere tids utvikling og endringer i bl.a. drifts- og eier- forhold i passasjerskipsvirksomheten og på denne bakgrunn vurdere behovet for å endre de internasjonale konvensjoner».

Utvalget kom med sin endelige rapport i oktober 1990. Forslag om grundigere skips- kontroll fra norske myndigheter bryter med mangeårig politisk praksis. Ellers gikk utvalget inn for at alle skip må installere brannalarmanlegg etter endringer i SOLAS-reglene fra 1981. Skip ble også pålagt å ha sprinkleranlegg og røykdetektor.

 

FORKORTELSER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

 

Startsiden
Startsiden