Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Erfaringer Støttegruppen har høstet
TRAPPER NED ... 

Støttegruppen trapper ned arbeidet

VEDTATT PÅ STØTTEGRUPPENS ÅRSMØTE DEN 8. APRIL 1995

Tiden er nå inne for å trappe ned virksomheten til Støttegruppen etter Scandinavian Star. Årsmøtet gir sin tilslutning til dette etter følgende retningslinjer: Til startsiden.


Styret

Styret i Støttegruppen går etter årsmøtet 1995 over til å fungere som et arkivstyre. Det nye styret har likevel fullmakt fra årsmøtet til å håndtere oppgaver som fortsatt står uløst, og nye oppgaver som måtte komme. Styret kan utfylle seg selv med per- soner som er nært berørt av Scandinavian Star-ulykken. Styret skal bestå av minst 5 personer.

Årsmøter
Det avholdes ikke lenger årlige landsmøter. Om spesielle grunner tilsier det, kan likevel styret innkalle til landsmøte.

Forhold til media og offentlige myndigheter
Styret, eller den styret utpeker, har mandat til å uttale seg på vegne av Støtte- gruppen for pårørende og overlevende etter Scandinavian Star dersom det er spesiell grunn til dette.

Forholdet til Skuld
Hovedtrekkene i de skadelidtes forhold til Skuld er beskrevet i Støttebulletinen nr 8, sommeren 1994. Enkeltsaker er et forhold mellom den enkelte og Skuld. Støtte- gruppen vil igjen engasjere seg på vegne av hele gruppen, dersom nye forhold skulle tilsi dette.

Helseundersøkelsene ved Rikshospitalet
Støttegruppen vil følge utviklingen inntil denne saken er sluttført, og vil engasjere seg på vegne av de berørte dersom et blir nødvendig.

Søksmålet mot Lloyd's Register
Støttegruppen vil følge utviklingen i denne saken til det blir satt sluttstrek.

Forskning
Dersom seriøse forskningsinstanser kan ha nytte av Støttegruppens materiale til forskning med samfunnsnyttig formål, har Støttegruppens styre mandat til å la materialet bli tilgjengelig. Forutsetningen er at andre instanser, som Datatilsynet og Forskningsmiljøene egne utvalg, har gitt sin tilslutning.

Støttegruppens erfaringer, formidling av hjelp
Støttegruppen vil fortsatt slutte opp om arbeidet til Liv Wergeland Sørbye, i den grad det blir behov for dette.

Arbeid for skjerpet sikkerhet til sjøs
Samarbeidet med Norsk Brannvern Forening om opprettelsen av et utvalg som perm- anent arbeider med sikkerhet til sjøs, er en naturlig videreføring av Støttegruppens engasjementet på dette området. Styret kan også knytte arbeidet for sikkerhet til sjøs til andre nettverk. Styret kan gi uttalelser til slike spørsmål om det finner grunner til det, men i hovedsak avvikles Støttegruppens funksjon som samfunnsaktør.

Minnesmerke etter Scandinavian Star
Styret har fullmakt til å avgjøre spørsmål om lokalisering, etter at alternativene er kartlagt. Styret er fortsatt oppdragsgiver, men kan overdra oppdragsgiveransvaret til andre. Styret må sikre nøktern økonomistyring, offentlig innsyn og revisjon i økonomi- behandlingen. Styret har fullmakt til ytterligere å sikre finansieringen av minnesmerket.

Fellesskapet i Støttegruppen
Styret bes invitere til samlinger i Støttegruppen fra tid til annen.

Vedlikeholde adresselistene
Styret vedlikeholder og oppdaterer adresselistene så godt det lar seg gjøre.

Konklusjon
Styret får etter årsmøtet 1995 ansvar for:

  1. Å legge ned daglig drift av Støttegruppen
  2. Å ta vare på Støttegruppens materiale
  3. Å invitere til samlinger når det er naturlig
  4. Å avvikle Støttegruppens oppgaver ved å plassere arbeidet til andre instanser

Styret har derimot ikke forbud mot sterkere aktivitet dersom det finnes engasjement og ressurser til dette.

Forslaget ble fremmet av det avgående styret.

TRAPPER NED ...
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden